Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA

   

  PSYCHOLOGIA (gr. psyche = dusza + lo­gos = słowo, nauka) nłc. psychologia; ang. psychology; fr. psychologie; nm. Psychologie

  Dosłownie: nauka o duszy — nazwa się­gająca XVI w. (R. Goclenius /1590/), a utr­walona w w. XVIII (Ch. Wolff, Psychologia empirica 117321, Psychologia rationalis 117361) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA

   

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA ang. gene­rał psychology; fr. psychologie generale; nm. allgemeine Psychologie

  Dział psychologii zajmujący się ustalaniem ogólnych —> prawidłowości zacho­wań i postępowania ludzi dorosłych w sta­nie zdrowia i normy psychicznej.

   

  PSYCHOLOGIA POLA ang. field theory psychology; fr...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA ang. analytic(cd) psychology; fr. psychologie analytique; nm. analytische Psychologie

  Nazwa nadana przez C. G. Junga jego własnej teorii psychologicznej, różniącej się od -^ psychoanalizy (1) S. Freuda po­szerzeniem zakresu pojęcia -^ libido (b) i wprowadzeniem oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA

   

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA ang. personalistic psychology; fr. psy­chologie personnaliste; nm. personalistische Psychologie, Personalismus (2)

  Punkt widzenia w badaniach psy­chologicznych postulujący konieczność uwzględniania w opisie -> funkcji (3) psy­chicznych faktu, że ich podmiotem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŚWIADCZENIE

   

  PRZYŚWIADCZENIE łc. consensio, con­sensus; ang. assent, consent; fr. consentement; run. Zustimmung, Einwilligung

  psych. Akt rozumu lub woli, przez który umysł akceptuje jakieś ^przekonanie (= przyświadczenie wiedzy) lub jakąś —> de­cyzję (= przyświadczenie wiary).

  U J. H. Newmana: przyświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHE

   

  PSYCHE (gr. = pierwiastek życia, dusza) łc. mens; ang. psyche; fr. psyche; nm. Psyche

  Słownik języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (tzw. Warszawski, 1912) jako odpowiednik gr. psyche odnotowuje słowo 'Psycha', poda­jąc jego znaczenie: „dusza, duch, pierwia­stek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADŁOŚĆ

   

  PRZYPADŁOŚĆ (akcydens) gr. symbebekós; nłc. accidens; ang. accident; fr. accident; rmv. Akzidens, unwesentliches Merkmal

  (2)

  1. metaf. Przypadłość realna (kategorialna, predykamentalna) — właściwość -> substancji (1), a więc to, co przy zacho­waniu tożsamości danego bytu jest w nim zmienne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADKOWOŚĆ

   

  PRZYPADKOWOŚĆ gr. automatismós; ang. randomness; fr. lefortuit;  

  Przypadkowości nie należy utożsamiać z —> przygodnością.

  metaf. Ontyczna niekonieczność cze­goś, co pojawia się w wyniku zakłócenia —> przyczyny (IC) głównej przez przyczy­ny dodatkowe (przypadłościowe). W prze­ciwieństwie do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZNACZENIE

   

  PRZEZNACZENIE (predestynacja) gr. Motra, heimarmene [sc. aisa], he pepromene [sc. aisa]; łc. fatum; nłc. praedestinatio; ang. destination, predestination, destiny; fr. destination, predestination; nm. Bestimmung, Predestination

  Ogół zdarzeń niezależnych od woli człowieka, jakie się dokonują w toku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADEK

   

  PRZYPADEK gr. tyche, to autómaton, symbebekós; łc. casus, fortuitus; nłc. accidens; ang. chance; fr. hasard; nm. Zufall

  W kulturze hellenistycznej tyche może być pojmowana jako siła boska, a ściślej — jako siła boska nie dająca się zrozumieć; tyche lub tó autómaton to tylko jeden aspekt tej siły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt

Do góry