Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PYTANIE

   

  PYTANIE gr. epótema, epótesis; łc. quaestio; ang. question; fr. question; nm. Frage, Befragung

  metod. Zdanie wyrażające stan częścio­wej niewiedzy oraz intencję uzyskania in­formacji, która by uzupełniła w określo­nym punkcie (wskazanym przez partyku­łę pytajną) lukę w wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA

   

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA ang. dynamie psychology, psychodynamics; fr. psy­chologie dynamique, la psychodynamique; nm. dynamische Psychologie, Psychodynamik

  Kierunek zbliżony do funkcjonalizmu (-^ psychologia furikcjonalna), a genetycz­nie związany z —> psychologią głębi; psy­chologia dynamiczna przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHICY

   

  PSYCHICY (gr. psychikós = dotyczący duszy) nłc. psychici; ang. psychics; fr. les psychiques; nm. Psychiker

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: jeden z trzech stopni uduchowienia czło­wieka, zajmujący pośrednie miejsce w do­skonałości duchowej między —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA

   

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA ang. functional psychology; fr. psychologie fonctionnelle; nm. Funktionspsychologie

  Kierunek ukształtowany pod wpływem darwinizmu i —> pragmatyzmu (1), pozo­stający w opozycji do strukturalizmu psychologicznego (—> psychologia struktural­na); procesy psychiczne funkcjonaliści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHIKA

   

  PSYCHIKA (gr. psychikós = dotyczący duszy) ang. -psychism; fr. -psychisme, ~ psyche; nm. ~ Psychismus, ~ Psyche

  Termin, który wyparł stopniowo w na­uce takie wcześniejsze określenia, jak „du­sza" czy „duch".

  Słowo 'psychika' odnotowane zostało w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI

   

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI ang. depthpsychology; fr. psychologie en profondeur, psycho­logie des profondeurs, psychologie abyssale; nm. Tiefenpsychologie

  Ogólna nazwa teorii psychologicznych, których przedmiotem są zjawiska zacho­dzące w —> nieświadomości (1). Należą tu: —> psychoanaliza (1) S. Freuda, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOANALIZA

   

  PSYCHOANALIZA psyche = dusza + andlysis = rozkładanie, rozbiór) ang. psychoanalysis; fr. psychanalyse; nm. Psychoanalyse

  Teoria S. Freuda dotycząca nieświa­domej warstwy psychiki wraz z opartą na tej teorii, zastosowaną przez jej twórcę, metodą terapeutyczną. Podstawowe dla psychoanalizy Freuda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA ang. humanistic psychology; nm. Psychologie vom ganzen Menschen

  Kierunek wywodzący się z fenomenolo­gii i egzystencjalizmu, powstały w latach sześćdziesiątych XX w. w USA, związany z nazwiskami A. H. Masłowa i C. R. Rogersa. Psychologia humanistyczna neguje zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFIZYKA

   

  PSYCHOFIZYKA ang. psychophysics; fr. la psychophysique; nm. Psychophysik psych.

  Termin G. Th. Fechnera (1860) określający dziedzinę badań nad zależno­ścią między cechami bodźców (takimi jak natężenie, częstotliwość) a wywoływany­mi przez nie wrażeniami. Zależności te, a więc stosunek między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA

   

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA ang. individual psychology; fr. psychologie individuelle; nm. Individual psychologie

  Teoria psychoanalityczna A. Adlera, od­rzucająca freudowską teorię instynktów, a przyjmująca za podstawę motywacji „dą­żenie do mocy", które miałoby rekompen­sować poczucie niższości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt

Do góry