Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

   

  PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA ang. educational psychology; fr. psychologie scolaire, psychologie pedagogiąue; nm. pedagogische Psychologie, Psychagogik

  Dział psychologii zajmujący się proble­matyką procesów wychowawczych i me­tod skutecznego oddziaływania na jedno­stkę lub grupę.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości)

   

  PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości) ang. gestalt--psychology; fr. gestaltpsychologie, psycholo­gie de la forme; nm. Gestaltpsychologie

  Kierunek przeciwstawiający się -^ atomizmowi (3) psychologicznemu i —> asocjacjonizmowi, postulujący traktowanie całości (np. spostrzeżeń) jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

   

  PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT ang. animal psychology; fr. psychologie animale; nm. Tierpsychologie

  Dział psychologii zajmujący się opisem i wyjaśnianiem zachowania indywidual­nego i grupowego różnych gatunków zwie­rząt oraz ustalający podobieństwa i różni­ce w zachowaniach zwierząt i ludzi, szcze­gólnie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA

   

  PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA ang. psychology of understanding; fr. psychologie comprehensive; nm. verstehende Psychologie, geisteswissenschaftliche Psychologie

  Nurt zapoczątkowany w 2. poł. XIX w. przez W. Dilthey'a, który kwestionował stosowanie w naukach społecznych i hu­manistycznych pojęć i metod...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIZM

   

  PSYCHOLOGIZM ang. psychologism; fr. psychologisme; nm. Psychologismus

  Termin wprowadzony przez J. E. Erdmanna (1878), rozpowszechniony na po­czątku XX w.

  Tendencja do wyjaśniania ogółu zjawisk będących przedmiotem badań różnych nauk humanistycznych, a nie tylko psy­chologii, na gruncie tej ostatniej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa)

   

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa) ang. dijferential psychology; fr. psychologie differentielle; nm. dijferentielle Psychologie

  Określenie wprowadzone przez W. Ste­rna (1900).

  Dział psychologii, którego zadaniem, w przeciwieństwie do -^ psychologii ogól­nej, jest badanie różnic w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOMETRIA

   

  PSYCHOMETRIA psyche = dusza -+- metrein = mierzyć) ang. psychometrics; fr. psychometrie; nm. Psychometrie

  W szerszym znaczeniu: dziedzina psy­chologii uprawianej za pomocą metod ilo­ściowych, głównie statystycznych {—> analiza/5/ czynnikowa); dotyczy ona wszyst­kich działów psychologii, a w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia)

   

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia) ang. social psychology; fr. psychologie sociale; nm. Sozialpsychologie

  Dział psychologii graniczący z socjolo­gią (zwykle rozróżnia się przedmiot socjo­logii i przedmiot psychologii społecznej stwierdzając, że pierwsza interesuje się zbiorowością, a druga —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT OMEGA

   

  PUNKT OMEGA

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający szczytowy punkt rozwoju ludzko­ści, tj. najwyższą doskonałość przyrodzo­ną, uduchowienie i jedność, ostateczne spełnienie i kres świata, oraz tożsamy z nim „punkt styczności immanencji z trans­cendencją".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny)

   

  PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny) ang. structural psychology; fr. psychologie structurale; nm. Strukturpsychologie

   

  Nazwa używana jeszcze przed pojawie­niem się —> psychologii postaci, stosowa­na wówczas na określenie różnych poglą­dów, które przede wszystkim przeciwsta­wiały się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt

Do góry