Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RELEWANCJA

   

  RELEWANCJA (ang. relevant = stosow­ny, będący na miejscu, trafny, od nłc. relevans, -antis = ustawiający, naprostowujący) ang. relevancy; fr. pertinence; nm. Relevanz

  W językoznawstwie strukturalnym — jedna z podstawowych zasad, polegająca na uwzględnianiu w opisie systemu języ­kowego elementów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJA

   

  RELACJA (stosunek) (łc. <relatio> = sto­sunek) gr. tó pros ti; ang. relation; fr. relation; nm. Relation, Beziehung

  1. metaf. Jakiekolwiek przyporządko­wanie czegoś czemuś, rozumiane bądź ja­ko czynność odniesienia, bądź jako sposób bytowania pomiędzy kresami odniesienia. W przyporządkowaniu takim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /6 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJONALNOŚĆ (relacyjność)

   

  RELACJONALNOŚĆ (relacyjność) <łc. relatio = stosunek) ang. relationality

  W filozofii biologii: związana z podej­ściem całościowym właściwość pojęć biolo­gicznych polegająca na tym, że konstruując te pojęcia i dokonując opisu struktury lub pro­cesów życiowych bardziej elementarnych odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELATYW

   

  RELATYW (nłc. relativus = odnoszący się do czegoś, warunkowy, względny) gr. tó pros ti; ang. the relative; fr. le relatifi nm. der Relativ, der Beziiglich (2)

  Termin zależny od innego terminu, który jest jego odrotaym znaczeniowo od­powiednikiem, a bez którego to, czego ten termin dotyczy, byłoby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELATYWIZM

   

  RELATYWIZM (nłc. relativus = względ­ny) ang. relativism; fr. relativisme; nm. Relativismus, Relationalismus

  t. pozn. Przeciwstawny -^ absoluty­zmowi (1) epistemologicznemu pogląd, według którego wartość ludzkiego pozna­nia jest względna i subiektywna — bądź dlatego, że nie może ono osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REIZM

   

  REIZM (łc. res, rei = rzecz)

  metaf. Pogląd, według którego istnie­ją tylko rzeczy pojmowane jako przedmio­ty konkretne, (przedmioty fizycz­ne) i osoby, zaprzeczający zaś realnemu ist­nieniu przedmiotów innych kategorii ontologicznych, takich jak cechy, stosurrki, zdarzenia, stany rzeczy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKSJA

   

  REFLEKSJA (nłc. = zginanie w tył, odbicie promieni; odwracanie się za siebie) gr. dianoia (Platon), symhouleusis; ang. reflection; fr. reflexion; nm. Reflexion, Uberlegung, Besinnung (W. Dilthey)

  Termin stosowany zwłaszcza przez J. Locke'a, B. Spinozę i G. W. Leibniza.

  1. psych. Odwrócenie uwagi od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKSOLOGIA

   

  REFLEKSOLOGIA reflexus = na­chylenie, nagięcie, odbicie się światła; od­ruch nieświadomy + gr. logos = słowo, na­uka) ang. reflexology; fr. reflexologie; nm. Reflexologie

  Termin utworzony przez W. M. Bechterewa (1921) w odniesieniu do reprezen­towanej przez niego samego odmiany psychologii obiektywnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGRESSUS AD INFINITUM

   

  REGRESSUS AD INFINITUM gressus ad infinitum> = cofanie się w nie­skończoność) ang. infinite regress

  metod. Łańcuch rozumowań nie mający końca z tego powodu, że każde twierdzenie poprzedzone jest uzasadnieniem, które z ko­lei również wymaga uzasadnienia, itd. w nie­skończoność. Tego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁA

  REGUŁA (łc. reguła = pręt, sznur pomia­rowy, prawidło) ang. rule; fr. regle; nm. Kegel

  metod. Przepis poprawnego postępo­wania, roztimowania itp., np. reguły wnio­skowania (rules of inference), reguły skład­ni, reguły decyzji. Reguły nazywa się rów­nież -^ dyrektywami.

  pot. Twierdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt

Do góry