Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJ

   

  RODZAJ gr. genos; łc. genus; ang. genus, kind; ix. genre; nm. Gattung

  metaf. Idea ogólna dotycząca, podob­nie jak korelatywny —^.gatunek (1), istotowych struktur bytowych, lecz w odróżnie­niu od niego ujmująca w konkretnych rze­czach cechy bardziej potencjalne, wspólne kilku gatunkom.

  W logice...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE

   

  ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE łc. ~ ajfirmatio (Tomasz z Akwinu); ang. truth-daim

  Podstawowa i pierwotna funkcja seman­tyczna zdań oznajmujących (o strukturze podmiotowo-orzecznikowej: S jest P), zwią­zana z czasownikiem -^ 'być', a polegają­ca na wyrażaniu w nich kategorycznego twierdzenia. Łącznik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RES COGITANS - RES EXTENSA

   

  RES COGITANS - RES EXTENSA = rzecz myśląca; nłc. = rzecz rozciągła)

  Określenia pochodzące od R. Descartes'a, a dotyczące dwóch rodzajów —> substancji (1) stworzonej, mianowicie duszy (świadomości) w przeciwstawieniu do rozcią­głości, które to rodzaje nie kontaktują się ze sobą (—> dualizm /Ib/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCIĄGŁOŚĆ

   

  ROZCIĄGŁOŚĆ gr. megethos; nłc. extensio; ang. extension; fr. extension, l'etendue; nm. Ausdehnung

  filoz. przyr. Cecha rzeczy, których części są umieszczone w przestrzeni jedne na zewnątrz drugich; fragment przestrzeni zajmowany przez jakąś rzecz, wymiary tej rzeczy. Korelatywnym pojęciem odnoszonym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESIDUUM

   

  RESIDUUM (łc. residuum = reszta, pozo­stałość) ang. residue; ix. residu; nm. Residu­um

  W psychosocjologii V. Pareta: residua (dosłownie: osad psychiczny) — utrwalo­ne w psychice wyobrażenia i towarzyszą­ce im przekonania o podłożu uczucio­wym, które przejawiają się często jako ir­racjonalne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZŁĄCZNOŚĆ

   

  ROZŁĄCZNOŚĆ nłc. exclusio; ang. exclusion, disjoint; fr. exclusion; nm. Ausschliefiung

  log. Stosunek między zbiorami, zwany też wykluczaniem się, polegający na tym, że dane zbiory rue mają elemen­tów wspólnych.

  Rozłączność podziału to właściwość po­prawnego -^ podziału logicznego (obok...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELIGIA

   

  RELIGIA <łc. bojaźń, cześć) ang. religion; fr. religion; nm. Religion

  Dziedzina swoistego poznania (oparte­go najczęściej na -> wierze /2/ lub do­świadczeniu osobistym) i działania ludzkiego, skierowanych ku mniej lub bardziej określonemu Bytowi absolutnemu, zwy­kle transcendentnemu (—> Bóg). Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELIGIJNOŚĆ

   

  RELIGIJNOŚĆ nłc. religiositas; ang. religiousness; fr. religiosite; nm. Religiositat

  Cnota moralna związana ze —> sprawie­dliwością (1), polegająca na okazywaniu -^ Bogu należnej Mu czci poprzez kult we­wnętrzny (adoracja, ufność, miłość, nie­kiedy bojaźń i lęk), a także poprzez zor­ganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRESJA

   

  REPRESJA (nłc. repressio = odepchnięcie, stłumienie) ang. repression; fr. repression (1), refoulement (2); nm. Unterdrackung (1), Verdrangung (2)

  psych. W piśmiermictwie francuskim termin repression może oznaczać świado­me i dobrowolne odrzucenie danej moty­wacji {syn.^ tłumienie), w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPREZENTOWANIE

   

  REPREZENTOWANIE <łc. = przedstawienie, obraz, idea) ang. representation; fr. representation; nm. Reprusentation, Vertretung, Vorstellung

  1. psych., t. pozn. Czynność przedstawia­nia sobie czegoś, tzn. sprawianie, że jakiś przedmiot staje się dany świadomości pod­miotu; czynność ta obejniuje akty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry