Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ROZSTRZYGALNOŚĆ

   

  ROZSTRZYGALNOŚĆ ang. decidability; fr. decidabilite; nm. Entscheidbarkeit

  metod. Własność teorii sformalizowanej: teoria (system twierdzeń) jest rozstrzygalna, gdy istnieje metoda (tzw. efektywna), która pozwala w skończonej liczbie kro­ków stwierdzić, czy dane wyrażenie jest, czy nie jest twierdzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ

   

  ROZWÓJ gr. genesis; łc. evolutio; nłc. generatio; ang. development; fr. developpement; nm. Entwicklung

  Termin development stosowany był przez H. Spencera (1855), zanim autor ten zaczął się posługiwać terminem evolution.

  Przejście od tego, co wirtualne (-^ wirtualność) do tego, co aktualne (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTROPNOŚĆ

   

  ROZTROPNOŚĆ gr. phrónesis; łc. pru­dentia; ang. prudence; fr. prudence; nm. Klugheit

  et. -> Cnota (2a) intelektualna z gru­py cnót praktycznych, mająca kierować działaniem w dziedzinie tego, co przy­godne i konkretne, przez uwzględnierue moralnie znaczących czyrmików i ustale­nie, co w danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAŻNOŚĆ

   

  RÓWNOWAŻNOŚĆ ang. equivalence; fr. equivalence; nm. Aquivalenz

  log. Zdanie złożone, będące połącze­niem dwóch zdań za pomocą symbolu = z -> rachunku zdań, mające postać p = q (czyt.: p wtedy i tylko wtedy, gdy q), gdzie symbole p, q są zmiennymi reprezentującymi zdania; w innych notacjach pisze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUM

   

  ROZUM gr. nous, nóesis, didnoia, logos, phrónesis; łc. ratio; ang. reason; fr. raison; nm. Vernunft

  t. pozn., psych. -^ Władza (2) poznawcza, właściwa w szczególności człowiekowi, określanemu jako animal rationale (choć ro­zum w ogólności nie musi być w swej isto­cie identyczny z rozumem ludzkim; -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICA

   

  RÓŻNICA gr. diakrisis, diorismós, diaphord (2); łc. distinctio (1), differentia (2), diversitas; ang. distiction (1), dijference (2); fr. distinction (1), difference (2); nm. Unterscheidung (1), Unterschied (2), Differenz (2), Verschiedenheit

  1. metaf. Distinctio (= rozróżnienie, od­rębność) — stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETENCJA

   

  RETENCJA (łc. retentio = zatrzymanie, powstrzymanie) ang. retention; fr. retention; nm. Retention

  W fenomenologii: moment aktu (stanu) świadomości będący jak gdyby zatrzyma­niem w obrębie aktualnego przeżycia te­go, co mija lub właśnie odeszło w prze­szłość; pozostawanie w aktualnie zacho­dzącej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMAITOŚĆ (różnorodność)

   

  ROZMAITOŚĆ (różnorodność) gr. heterótes; łc. diversitas; ang. varieły; fr. awersite; nm. Verschiedenartigkeit, Mannigfaltigkeit

  W logice tradycyjnej: nietożsamość —> ro­dzajów, negacja tożsamości między rodza­jami. Rozmaitość dotyczy rodzajów, tak jak próżnica gatunkowa — gatunków, a -»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROSPEKCJA

   

  RETROSPEKCJA = rzut oka wstecz, w przeszłość) ang. retrospection; fr. retrospection; nm. Ruckhlick

  t. pozn. Odmiana —> introspekcji (1) po­legająca na obserwowaniu przez podmiot swoich własnych minionych przeżyć, od­twarzanych aktualnie w polu świadomości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA NAUKOWA

   

  REWOLUCJA NAUKOWA revolutio = obrót, przewrót) ang. scientific revolution; fr. revolution scientifique; nm. Revolution der Wissenschaft, wissenschaftliche Revolution

  Istotna zmiana w rozwoju jakiejś nauki polegająca na tym, że nie tylko dawną teo­rię zastępuje się nową, ale wraz z nią ule­gają zmianie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt

Do góry