Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RZECZ SAMA W SOBIE

   

  RZECZ SAMA W SOBIE ang. thing in it self; fr. chose en soi; nm. Ding an sich

  Pojęcie wprowadzone przez I. Kanta w jego teorii poznania: przeciwstawił on rzeczy same w sobie, czyli —> noumeny (1) — zjawiskom, czyli -> fenomenom (2), które w przeciwieństwie do pierwszych są jedynie konstrukcjami umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZYWISTOŚĆ

   

  RZECZYWISTOŚĆ gr. ón; łc. res (sing. i pL); nłc. realitas, actualitas (J. Duns Szkot); ang. reality, actuality, actualness; ix. realite, le reel; nm. Realitat, Wirklichkeit, Aktualitat

  1. metaf. To, co istnieje na jakiejkolwiek zasadzie i jest realne — w przeciwstawie­niu do tego, co pozorne, nie będące...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH

  RUCH gr. phord (= kinesis póthen pot, Ary­stoteles, Etyka nikomach., X, 4, 1174 a 30); łc. motus, motio; ang. movement, motion; fr. mouvement; nm. Bewegung

  1. metaf., filoz. przyr. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: wszelkie przej­ście od możności do aktu (—> akt i moż­ność) rozpatrywane tylko jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny)

   

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny) nłc. ratio particularis, vis cogitativa

  t. pozn., psych. Charakteryzowana na gru­ncie tomistycznej teorii poznania specyfi­czna władza poznawcza u człowieka, bę­dąca swoistą syntezą funkcji zmysłów i intelektu, analogiczna do władzy oceny zmy­słowej u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICA GATUNKOWA

   

  RÓŻNICA GATUNKOWA gr. eidopoió diaphord; łc. differentia specifica, differentia constitutiva; ang. specific difference; fr. dif­ference specifique; nm. artbildender Unter­schied

  W logice tradycyjnej: jeden z pięciu wy­różnionych przez Porfiriusza i przyjętych w scholastyce typów orzeczników {pente phonón...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMIENIE

   

  ROZUMIENIE gr. didnoia (Platon), epistetne (Arystoteles); nłc. intellectio; ang. understanding (1), comprehension; fr. entendement (1), comprehension, intellection; nm. Verstand (1), Verstandnis

  Termin zaczerpnięty z języka potoczne­go, stosowany szeroko w naukach huma­nistycznych, w psychologii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPACZ

   

  ROZPACZ łc. desperatio; ang. despair; fr. desespoir, nm. Verzweiflung

  Stan ducha u kogoś, kto zwątpił w sens wszystkiego; poczucie absurdalności pły­nące ze świadomości całkowitego osamot­nienia. Stan taki może być wynikiem utra­ty wiary w Boga (S. A. Kierkegaard) lub zaufania do ludzi w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMNOŚĆ

   

  ROZUMNOŚĆ gr. synesis; nłc. rationalitas; ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitat

  metaf., t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: aktualizowana przez określoną formę duchową (np. przez tę oto istotę duszy ludzkiej lub przez istotę anioła) możność, która tę formę ogranicza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSĄDEK

   

  ROZSĄDEK gr. phrónesis; łc. prudentia, mens sana, sensus sanus; nłc. intellectio; ang. sense, judgement; fr, raison, sens, jugement; nm. Verstand

  Bez bliższych określeń — zazwyczaj tyle, co -> zdrowy rozsądek, szczególnie w znaczeniu tego terminu wyróżnionym jako pierwsze (2).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMOWANIE

   

  ROZUMOWANIE gr. didnoia; łc. ratiocinatio, discursus; nłc. speculatio; ang. reasoning; fr. raisonnement; nm. Vernunftschlufi

  psych. Dyskursywna czynność myślo­wa polegająca na przechodzeniu od jakie­goś sądu do innego sądu, który wiąże się w pewien sposób z pierwszym. Odróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt

Do góry