Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SAMOŚWIADOMOŚĆ

   

  SAMOŚWIADOMOŚĆ ang. self-consdousness, self-awareness; fr. moi-conscience; nm. Selbstbewufitsein

  Rozmaite sposoby i akty poznawania własnej psychiki, takie jak —> introspekcja, -^ refleksja (2b), —> intuicja (5), -^ psycho­analiza (3), —> redukcja fenomenologiczna (redukcja transcendentalna), prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAFIRMACJA

   

  SAMOAFIRMACJA ('samo'- + łc. ajfir-matio = potwierdzenie)

  psych., et. Pozytywne ustosunkowanie się osoby ludzkiej do faktu własnego ist­nienia. Wśród warunków osiągnięcia tego rodzaju nastawienia egzystencjalnego wy­mienia się: odnalezienie sensu istnienia, przezwyciężanie pesymizmu i negacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJA

   

  SANKCJA (łc. <sanctio> = uświęcenie, ze­zwolenie; obwarowanie prawem, ustano­wienie kary) ang. sanction; fr. sanction; nm. Sanktion

  1. Sankcja moralna — nastę­pstwo przestrzegania lub nieprzestrzega­nia -^ norm (1) moralnych: w pierwszym przypadku jest nim nagroda, tj. niekonie­cznie zamierzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMODZIELNOŚĆ (BYTOWA)

   

  SAMODZIELNOŚĆ (BYTOWA) ang. self-dependence; fr. independance; nm. Selbst-dadigkeit

  U R. Ingardena: aspekt bytowy przeja­wiający się w takim sposobie istnienia przedmiotu, że przedmiot ów ze swej isto­ty nie wymaga istnienia jakiegoś innego przedmiotu, z którym musiałby współist­nieć w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOISTNOŚĆ

   

  SAMOISTNOŚĆ gr. = hypóstasis; nłc. subsistentia, suppositum; ang. self-existence; fr. existence par soi-meme; nm. Selbständigkeit'

  metaf. Sposób istnienia przysługują­cy -^ substancji (1), polegający na tym, że dany byt jest ostatecznjmi podmiotem swe­go istnienia, tzn. że posiada z natury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOPOZNANIE

   

  SAMOPOZNANIE ang. self-knowledge; fr. connaissance de soi-meme; nm. Selbsterkenntnis

  Słynna maksyma wyroczni delfickiej: gnóthi seautón —> „poznaj siebie samego"; najwcześniejsze jej zastosowanie przypi­suje się Talesowi. Dla Sokratesa „poznanie siebie" było celem filozofii.

  Dla Augustyna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOURZECZYWISTNIENIE

   

  SAMOURZECZYWISTNIENIE ang. self-realization, self-fulfillment; fr. autorealisation; nm. Selbstverwirklichung

  Termin wprowadzony przez K. Gold­steina (1939).

  1. psych. Realizowanie przez jednostkę -^ wzoru osobowego; punktem wyjścia tego procesu jest —> samoafirmacja, po­zwalająca korzystać z posiadanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SACRUM

   

  SACRUM <nłc, <sacrum> = to, co święte, święty przedmiot, rzecz poświęcona; święta czynność) nm. Heilige vs^ Profanum.

  1. W filozofii religii: to, co święte, świę­tość, sakralność — podstawowy w niej ter­min {das Heilige), wprowadzony przez R. K. L. Otta (1917) na oznaczenie tajemniczej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYGORYZM

   

  RYGORYZM (łc. rigor = sztywność, su­rowość) ang. rigorism; fr. rigorisme; nm. Rigorismus

  et. Stanowisko w etyce normatywnej po­stulujące bezwzględne i ścisłe przestrzega­nie prawideł etycznych. Na przykład we­dług I. Kanta postępowanie etyczne to takie postępowanie, które jest zgodne z prawem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZ

   

  RZECZ gr. pragma, chrema; łc. res; ang. thing; fr. chose; nm. Ding, Sache (3)

  metaf. -^ Byt ujęty jako pozytywnie określona w sobie, tożsama z sobą i w so­bie niesprzeczna -^ treść (1), która istnieje; gdy treść ta staje się przedmiotem pozna­nia pojęciowego i jest definiowalna, nosi nazwę ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 762

  praca w formacie txt

Do góry