Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SERCE

   

  SERCE gr. kardia, thymós; łc. cor, pectus; ang. heart; fr. cosur; rwa. Herz

  Obydwa terminy greckie występują u Ho­mera; w filozofii greckiej — tylko termin thymós.

  1. Siedlisko uczuć i namiętności.

  U Heraklita z Efezu: uczuciowość i wola bądź też namiętność (będąca „zwilgoceniem" duszy)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERMONIZM

   

  SERMONIZM (łc. sermo = mowa, roz­mowa) nłc. sermocinalismus; nm. Sermonis-mus

  W średniowiecznym sporze o uniwersalia (—> powszechniki /1 /) stanowisko pośrednie między skrajnym —> realizmem (3a) pojęcio­wym a -> nominalizmem (1), zajmowane przez P. Abelarda i jego zwolenników, któ­rzy twierdzili, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMIOZA

   

  SEMIOZA <gr. semeiosis = oznaka, wska­zywanie) ang. semiosis

  W ^ semiotyce — proces funkcjonowa­nia czegoś w roli -^ znaku (1), np. pełnie­nie przez znak (w sytuacji komunikacyjnej) funkcji -^ oznaczania (1), konotowania (-> konotacja), denotowania (—> denotacja /1 /), ^ wyrażania, symbolizowania, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHOLASTYCZNY

   

  SCHOLASTYCZNY <łc. = szkolny, z gr. scholastikós = należący do szkoły) ang. scholastic; fr. scolastique; nm. scholastisch

  1. Należący do nauczania filozofii w śred­niowiecznych szkołach klasztornych, bi­skupich i pałacowych, a od XIII w. aż do czasów nowożytnych również na uniwer­sytetach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCJENTYZM

   

  SCJENTYZM (łc. scientia = wiedza) ang. scientism; fr. scientisme; nm. Szienti(fi)smus

   Termin wprowadzony przez Ch. Renouviera.

  1. Rozpowszechniony dość szeroko w 2. poł. XIX w. pogląd, według którego: a) je­dyną drogą do uzyskania wartościowej wie­dzy jest poznanie naukowe, tzn. poznanie typu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEKCJA

   

  SELEKCJA (łc. selectio = wybór) ang. selection; fr. selection; nm. Auslese, Zuchtwahl

  Termin używany pierwotnie w dziedzi­nie agrykultury i hodowli, zaczerpnięty stamtąd i wyostrzony znaczeniowo przez Ch. Darwina {natural selection), szeroko stosowany — pod wpływem darwinizmu — w teorii ewolucji i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMANTYKA

   

  SEMANTYKA (gr. semantikós = oznacza­jący) ang. semantics; fr. la semantique; nm. Semantik, Bedeutungslehre, Zeichenlehre

  Termin la semantique wprowadził M. Breal (1883, 1897), który wskazywał na jego grecki odpowiednik: semantike techne (= na­uka o znaczeniach), przeciwstawny fonety­ce (= nauka o dźwiękach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMIOLOGIA

   

  SEMIOLOGIA (gr. semeion = znak -i- lo­gos = słowo, nauka) ang. sem{e)iology, sem{e)iotics; fr. sem{e)iologie; nm. Semiologie, Semiotik

  Termin stosowany zwłaszcza na gruncie piśmiennictwa francuskiego.

  1. W ujęciu F. De Saussure'a: nauka zaj­mująca się powstawaniem, funkcjonowa­niem i zanikaniem systemów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCEPTYCYZM

   

  SCEPTYCYZM skeptikós = wątpiący, krytykujący) nłc. scepticismus; ang. scepticism, skepticism; fr. scepticisme; nm. Skeptizismus

  1. W przeciwstawieniu do -> dogmatyzmu (2) — stanowisko odrzucające możli­wość osiągnięcia -^ pewności (1) w dzie­dzinie poznarua teoretycznego lub prakty­cznego i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMIOTYKA

   

  SEMIOTYKA (gr. semeiotikós = zdolny do obserwowania; to semeiotikón = diagno­styka) ang. sem{e)iotics; iv. la sem{e)iotique; nm. Semiotik

  Termin zaproponowany przez Ch. W. Morrisa na oznaczenie ogólnej nauki o zna­kach.

  Ogólna teoria —> znaku, zajmująca się je­go definiowaniem, typologią różnych po­staci i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry