Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SORYT (łańcusznik)

   

  SORYT (łańcusznik) <gr. <sorites> = (w dialektyce:) fałszywy wniosek z nagroma­dzonych przesłanek, sylogizm łańcucho­wy) nłc. sorites; ang. sorite; fr. sorite; nm. Sorites

  W logice tradycyjnej: —> sylogizm o licz­bie przesłanek większej niż dwie, tworzą­cych jak gdyby łańcuch, w którym orzecz­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOMETRIA

   

  SOCJOMETRIA (łc. soci{etas) = społe­czeństwo + gr. metrem = mierzyć) ang. sociometry; fr. sociometrie; nm. Soziometrie

  Metody i techniki badania stosunków między członkami grupy, pomiary ujmu­jące ilościowe aspekty stosunków między­ludzkich w kategoriach wzajemnych pre­ferencji, obojętności lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJACJA

   

  SPECJACJA (łc. species = gatunek) ang. spedation, species formation; fr. speciation, formation des especes; nm. Artbildung, Speziation

  biol. Zasadniczy proces ewolucyjny (—> ewolucja /II/) prowadzący do powstania nowych —> gatunków (3) pod wpływem —> izolacji naturalnej i różnicowania się po­pulacji, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOFISTA

   

  SOFISTA (gr. = znawca, bie­gły; mędrzec; publiczny wykładowca, pła­tny nauczyciel; oszust) łc. sophista; ang. Sophist; fr. sophiste; nm. Sophist

  Rodowód słowa sophistes związany jest swoim rdzeniem z pierwotnym, szerokim znaczeniem słowa sophia, które początko­wo oznaczało wszelką biegłość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWO

   

  SŁOWO gr. logos, rhema (= 'czasownik'); łc. verbum; ang. word; fr. parole, verbe; nm. Wort

  1. Dźwięki —> mowy będącej znakiem wewnętrznego przeżycia; wyraz — kon­strukcja zbudowana według praw danego ^języka z morfemów, tj. najmniejszych cząstek znaczących.

  2. Uświadomienie sobie i wypowiedze­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTEK

   

  SKUTEK łc. effectus; ang. ejfect; fr. effet, nm. Wirkung, Effekt

  metaf. Wynik działania —> przyczyny (IC) sprawczej. Skutkiem może być zarów­no istnienie jakiegoś bytu, jak i charakterystyczna dla tego bytu zmiana. Istnienie cze­goś jako skutku jest niezrozumiałe bez ist­nienia czegoś innego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNIK

   

  SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

  Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIĘ

   

  SIĘ (nominalizacja zaimka zwrotnego 'się', mającego formę biernika) fr. l'on; nm. das Man

  Określenie wypreparowane z języka po­tocznego i zastosowane przez M. Heideg­gera {das Man), a także przez G. Marcela {l'on) na określenie funkcjonującego ano­nimowo w świadomości zbiorowej bez­osobowego podmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

   

  SKŁADNIA ang. syntax; fr. syntaxe; nm. Syntax

  Dziedzina gramatyki zajmująca się strukturą zdań jakiegoś języka, tj. reguła­mi, według których z jednostek mowy (morfemów, słów) tworzone są człony zdań i całe zdania.

  W semiotyce — wymiar syntaktyczny znaków, który przedstawia ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOJARZENIE

   

  SKOJARZENIE ang. association; fr. association; nm. Assoziation

  psych. Wzajemne powiązanie zjawisk psychicznych (wyobrażeń, pojęć, uczuć) polegające na tym, iż wystąpienie jednego z nich wywołuje pozostałe. -> Kojarzenie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry