Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SPRZĘŻENIE ZWROTNE

   

  SPRZĘŻENIE ZWROTNE ang. feed back; fr. contreaction, retroaction, action en retour, nm. Ruckkopplung

  Relacja symetryczna między dwoma —> układami, polegająca na tym, że gdy pierwszy oddziałuje na drugi, to jednocze­śnie drugi oddziałuje na pierwszy. Sprzę­żenie zwrotne może być dodatnie albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI SPOŁECZNE

   

  STOSUNKI SPOŁECZNE ang. interrelations of human groups; fr. rapports sociaux; nm. sozialen Beziehunge

  soc. Oparte na —> komunikacji języko­wej i zgodne z określonymi normami spo­łecznymi wzajemne oddziaływanie na sie­bie jednostek oraz grup społecznych; mo­że mieć ono charakter bezpośredni lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAŁA

   

  STAŁA ang. constant; fr. la constante; nm. Konstantę

  log. Wyrażenie proste wchodzące w skład —> języka sformalizowanego, nie będące -» zmiermą ani znakiem interpunkcyjnym.

  Rozróżnia się:

  a) stałe logiczne (logicalconstants), należące do —> alfabetu danego języka; zaliczą się do nicłr:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA

   

  STRUKTURA (łc. = budowa architektoniczna) ang. structure; fr. structure; nm. Struktur, Aufbau

  W szerszym znaczeniu: całość, jaką two­rzy zbiór elementów wraz z zachodzący­mi między nimi relacjami; w węższym znaczeniu: ogół relacji między elementami jakiegoś —> systemu, ujmowanych jako formalna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /5 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAN

   

  STAN gr. to echein, heksis (Arystoteles), stasis, diathesis; łc. status; ang. state; fr. etat; nm. Zustand, Bestand (1), Sosein (1)

  Okres pomiędzy jedną zmianą a drugą; jest to przeciwstawna —> ruchowi (1) wzglę­dna statyczność czegoś, co odznacza się niezmiennością pod jakimś wyróżnionym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAN NATURY

   

  STAN NATURY łc. status naturae; ang. state of nature; fr. etat de nature; nm. Naturzustand

  Hipotetyczny stan, w jakim miała się znajdować ludzkość przed osiągnięciem organizacji społecznej, kiedy to jednost­ki zdane były tylko na własne siły. Dla Th. Hobbesa stan natury wyrażał się walką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAN STACJONARNY (stan równowa­gi dynamicznej, nietrwałej)

   

  STAN STACJONARNY (stan równowa­gi dynamicznej, nietrwałej) ang. stationary state, steady state; fr. etat stationnaire; nm. stationdrer Zustand

  1. W ogólnej teorii systemów: obok —> ekwifinalności — podstawowa właściwość każdego systemu otwartego, który jako ca­łość, mimo nieprzerwanego przeptywu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWANIE SIĘ

   

  STAWANIE SIĘ gr. gignomai, genesis; łc. fieri; ang. becoming; fr. le deuenir; nm. Werden

  Szereg —> zmian lub przechodzenie z jed­nego -> stanu do drugiego. W ujęciu arystotelesowskim — przechodzerue z moż­ności do aktu (—> akt i możność). -> Wariabilizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZECZNOŚĆ

   

  SPRZECZNOŚĆ gr. antiphasis; nłc. contradictio (z łc. contradictio = sprzeciw); ang. contradiction; fr. contradiction; nm. Kontradiktion, Widerstreit, Widerspruch

  1. log. Stosunek zachodzący między dwo­ma zdaniami wówczas, gdy jedno jest za­przeczeniem drugiego, np. między zda­niami „2 jest większe od 1"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ

   

  SPRAWNOŚĆ gr. didthesis, heksis; łc. habitus, virtus; nłc. habilitas; ang. habit, ejficiency (3); fr. habitude, efftcacite (3); nm. Gewohnheit, Ejfizienz (3)

  1. Trwała zdolność do czegoś, nabyta poprzez działanie; może być oceniana mo­ralnie dodatnio lub ujemnie (—> habitus). Odpowiednio do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt

Do góry