Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SUPRANATURALIZM

   

  SUPRANATURALIZM (nłc. z łc. supra = nad + naturalis = przyrodzony, naturalis) nłc. supernaturalismus; ang. supranaturalism; fr. supernaturalisme, supranaturalisme, sumaturalisme; nm. Supranaturalismus, Supernaturalismus

  vs^ Naturalizm (1) skrajny.

  Ogólna nazwa przyznawana doktrynom przyjmującym istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJALIZM

   

  SUBSTANCJALIZM substantialis = istotny, prawdziwy, zdolny do istnienia) ang. substantialism; fr. substantialisme; nm. Substantialismus, Substanzialismus, Substantialitats theorie

  metaf. Ogólna nazwa poglądów, któ­rym przeciwstawny jest —> fenomenizm, przyjmujących istnienie —^ substancji (1) (m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBIEKTYWIZM

   

  SUBIEKTYWIZM (nłc. <subiecłivismus> od nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. subjectwism; fr. subjectwisme; nm. Subjektmismus

  TO—> Obiektywizm.

  1. t. pozn. Stanowisko uzależniające pro­ces poznania od indywidualnych sposo­bów i warunków percepcji przedmiotu przez podmiot (np. od percepcji zmysłowej, stanów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBIEKTYWNOŚĆ

   

  SUBIEKTYWNOŚĆ <nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. subietivity; fr. subjectivite; nm. Subjektwitat

  W przeciwstawieniu do —> obiektyw­ności (1) — rzeczywistość podmiotowa ja­ko zespół faktów psychicznych, ujmowa­na poznawczo w zasadzie poprzez introspekcję; inaczej: podmiotowość.

  t. pozn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBLIMACJA

   

  SUBLIMACJA (nłc. <sublimatm = wynie­sienie, wywyższenie) ang. sublimation; fr. sublimation; nm. Sublimierung

  psych. Zaliczany nieraz do -> mechani­zmów obrormych (2) nieświadomy proces znajdowania akceptowanych społecznie form dla realizacji nieakceptowanego —> po­pędu (2). W psychoanalizie proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJA

   

  SUBSTANCJA <łc. <substantia> = istota, treść, rzecz (od substare = znajdować się pod czymś), także: nłc. <substantia» = mają­tek, mienie, bogactwo — jako odpowied­nik gr. <ousia> (Arystoteles, w zestawie kategorii) = własność, majątek, mienie; stałe istnienie, realność; niezmienna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /4 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI

   

  STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI ang. stream of consdousness, stream of thought; nm. Bewusstseinsstrom, „Strom" des Bewufitseins

  U W. Jamesa: wprowadzone przez nie­go metaforyczne określenie charakteru świadomości, którą porównywał do pły­nącego strumienia ze względu na jej zmien­ność, ciągłość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STWARZANIE

   

  STWARZANIE łc. creatio; ang. creation; fr. creation; nm. Schopfung

  1. metaf. Stworzenie z niczego {creatio ex nihilo) — a nie np. z istniejącej przedtem materii {creatio ex praeiacente ma­teria). W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej rozróżnia się następujące aspekty tego pojęcia:

  Akt, poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURALIZM

   

  STRUKTURALIZM (ang. <structuralism> od łc. structura = budowa) fr. structuralisme; nm. Struktumlismus

  Wywodzący się z językoznawstwa (F. de Saussure), dość rozpowszechniony i uni­wersalny kierunek w humanistyce i w in­nych naukach (np. w teorii literatury, w psychologii, socjologii, antropologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOICYZM

   

  STOICYZM (gr. stoikós = pochodzący z portyku; należący do he stoa he poiktie — Malowanego Portyku w Atenach) nłc. stoicismus; ang. stoicism; fr. stoicisme; nm. Stoa, Stoizismus

  Kierunek filozoficzny w starożytno­ści, reprezentowany m. in. przez Zenona z Kinon, Chryzypa, Kleantesa, Panaitiosa z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry