Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SYLOGISTYKA

   

  SYLOGISTYKA (gr. syllogistikós = doty­czący rozumowania, wnioskujący) ang. syllogistics; fr. la syllogistique; nm. Syllogistilc

  Najstarszy system dedukcyjny zbudo­wany metodą aksjomatyczną; stanowi on dział logiki tradycyjnej obejmujący zasady poprawnej budowy —^ sylogizmów (wnio­skowanie pośrednie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSYSTENCJA

   

  SUBSYSTENCJA (nłc. = trwanie, istnienie, od łc. subsistere = trwać nadal, istnieć w dalszym ciągu, ostać się, przetrwać) gr. ousiosis, hypóstasis; ang. subsistence; fr. subsistance; nm. Subsistenz

  metaf. To, dzięki czemu —> substan­cja (1) jest substancją — zasada trwałości substancji w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLOGIZM

   

  SYLOGIZM (gr. (syllogismós> = rozumo­wanie; wniosek dedukcyjny) nłc. syllogis-mus; ang. syllogism; fr. syllogisme; nm. Syllogismus

  log. Dwie —> przesłanki i wyprowadzo­ny z nich —> wniosek; sylogizm skrócony — —> entymemat, sylogizm rozszerzony > polisylogizm, —> soryt. Zgodnie z tradycyjną —> sylogistyka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMIENIE

   

  SUMIENIE gr. syneidesis; łc. conscientia; ang. conscience; fr. conscience morale; nm. Gewissen

  et. Zdolność wydawania sądów doty­czących wartości moralnej czynów ludz­kich, a zwłaszcza własnego postępowania podmiotu (—> zmysł moralny). Także: sam akt —> rozumu praktycznego, spontanicz­ny i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOL

   

  SYMBOL (gr. <symbolon> = znak umow­ny) nłc. symbolum; ang. symbol; fr. symbole; nm. Symbol

  1. ^ Znak (1) umowny, utworzony sztu­cznie na oznaczenie określonego przedmio­tu; oznacza zwłaszcza wyrażenia języka ja­ko znaki typu konwencjonalnego.

  a) log. Symbol funkcyjny — wy­rażenie proste języka, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPEREGO (nadjaźń)

   

  SUPEREGO (nadjaźń) (te. super = ponad + ego — ja) ang. superego; fr. sur-moi, surmoi; nm. ilber-Ich

  W psychoanalizie — jedna z warstw psy­chiki ludzkiej (obok -^ ego i -> id), będąca instancją moralną ukształtowaną poprzez wzory i normy moralne przejęte w okresie dzieciństwa, głównie od rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOLIKA

   

  SYMBOLIKA (gr. symbolikós = symboli­czny, obrazowy) ang. symbolics; fr. la symbolique; nm. Symbolik

  Układ —> symboli stosowany w ja­kiejś nauce, teorii, dziele literackim itp., np. symbolika logiczna (notation); zbiór lub zestaw symboli obecny w jakiejś kul­turze.

  Treść tego, co reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPOZYCJA

   

  SUPOZYCJA (nłc. (1) = pod­kładanie) ang. supposition; fr. supposition; nm. Supposition, Varaussetzung, Unterstellung, Annahme

  1. W logice tradycyjnej: stosunek mię­dzy nazwą jakiegoś języka a przedmio­tem, do którego ta nazwa jest odnoszona (definicja łc: acceptio termini substantiyi proaliquo —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJALNOŚĆ

   

  SUBSTANCJALNOŚĆ substantialis = istotny, prawdziwy, zdolny do istnienia) nłc. substantialitas; ang. substantiality; fr. substantialite; nm. Substantialitat

  1. metaf. Konstytutywna cecha tego, co jest —> substancją (1) (np. substancjalność duszy ludzkiej). Substancjalność określa więc status bytowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOLIZM

   

  SYMBOLIZM ang. symbolism; fr. symbolisme; nm. Symbolismus

  1. t. pozn. Teoria, według której funkcje poznawcze umysłu polegają na posługi­waniu się formami symbolicznymi dany­mi mu a priori; poprzez te formy umysł in­tegruje i syntetyzuje całość ludzkiego do­świadczenia (szkoła marburska).

  2. Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt

Do góry