Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SYNTEREZA

   

  SYNTEREZA (nłc. <synteresis> z gr. synteresis = zachowanie, utrzymanie) ang. synderesis, synteresis; fr. synderese; nm. Synteresis, Synderesis

  et. Świadomość moralna, zwana też sumieniem habitualnym {syn.^> prasumienie) w odróżnieniu od —> sumienia aktualnego, będąca zdolnością pozna­wania pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNGULARYZM

   

  SYNGULARYZM <łc. singularis = poje­dynczy) ang. singularism; fr. singularisme; nm. Singularismus

  Bliskoznacznik —> ~ monizmu; niekiedy odróżnia się monizm od syngularyzmu, odnosząc ten ostatni termin do poglądów jońskich filozofów przyrody, którzy przyj­mowali jedną zasadę w wyjaśnianiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTEZA

   

  SYNTEZA (gr. = składanie ra­zem, zestawianie) nłc. synthesis; ang. synthesis; fr. synthese; nm. Synthese, Synthesis

  1. W przeciwstawieniu do —> analizy (1)— tworzenie jakiejś całości z elementów, dokonywane:

  a) w myśli (synteza teoretyczna), np. synteza wielu poglądów;

  b) w rzeczywistości (synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNKATEGOREMATYCZNY

   

  SYNKATEGOREMATYCZNY <gr. syn = współ + kategórema, -atos = orzeczenie) nłc. syncategorematicus; ang. syncategorematic; fr. syncategorematique; nm. synkategore-matisch

  W logice tradycyjnej: nazwa terminów, które pełnią funkcję semantyczną tylko wówczas, gdy występują razem z innymi terminami; terminami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNKRETYZM

   

  SYNKRETYZM (gr. sygkretismós = sojusz wojenny, połączenie się w walce (dwóch przeciw trzeciemu — na sposób kreteński)) nłc. syncretismus; ang. syncretism; fr. syncretisme; nm. Synkretismus

  Połączenie różnych i niejednokrotnie nie­zgodnych, a niekiedy nawet sprzecznych doktryn w niespójną całość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNONIMY

   

  SYNONIMY <gr. <ta synónyma> = wyrazy o różnej postaci, a pokrewnym znaczeniu; rzeczy mające wspólną nazwę i definicję (Arystoteles)) łc. synonyma; nłc. univoca; ang. synonyms; fr. synonymes; nm. Synonyme

  U Arystotelesa {Kałeg., 1 a 6): w od­różnieniu od —> homonimów (1) i —> paro-nimów (1) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPATIA

   

  SYMPATIA (gr. = współodczuwanie; odpowiadające sobie cechy, po­krewieństwo; współdźwięczność) łc. sympathia; nłc. compassio; ang. sympaihy; fr. sympathie; nm. Sympathie, Mitgefahl

  W dawnej filozofii przyrody: wewnę­trzny związek między wszystkimi skład­nikami świata, wyjaśniany jako wynik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTRAT (podłoże)

   

  SUBSTRAT (podłoże) (nłc. = podłoże, podstawa) gr. tó hypokemenon; ang. substrate, substratum; fr. substrat, sub­stratum; nm. Substrat, Substratum

  metaf. To, co służy czemuś za -> pod­miot (1), określając sposób jego istnienia jako istnienie -> substancji (1), i jest tym, o czym orzeka się inne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGNIFIKACJA

   

  SYGNIFIKACJA <łc. <significatio> = wska­zówka, znak, znaczenie) ang. signification; fr. signification; nm. Bedeutung

  W logice tradycyjnej: significatio — znaczenie jakiejś nazwy. Termin stosowa­ny przez Piotra Hiszpana i innych logików terministycznych w przeciwstawieniu do suppositio (-> supozycja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSUMPCJA

   

  SUBSUMPCJA = pod­porządkowanie) ang. subsumption; fr. subsomption, subsumption; nm. Subsumtion, Unterordnung

  W logice tradycyjnej: stosunek zawiera­nia się zachodzący między zakresami pod­miotu i orzecznika w zdaniu ogólnotwierdzącym {-^ kwadrat logiczny).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt

Do góry