Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SYTUACJA

   

  SYTUACJA (nłc. situatus = umieszczony) ang. situation; fr. situation; nm. Lagę, Situation

  et. Okoliczności aktu moralnego, w konkretnym działaniu tworzące wraz z nim jedną całość (-> sytuacjonizm).

  W egzystencjalizmie: sytuacja pod­stawowa {situation fondamentale) — fakt uwikłania podmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA GRANICZNA

   

  SYTUACJA GRANICZNA ang. ultimate situation; fr. situation-limite; nm. Grenzsituation

  Nieprzekraczalny i nie dający się zmie­nić sposób ludzkiego bytowania. Wśród sytuacji granicznych wymienia się: śmierć, cierpienie, walkę, winę.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJONIZM (etyka sytuacyjna)

   

  SYTUACJONIZM (etyka sytuacyjna) ang. situationism

  et. Stanowisko, według którego człowiek powinien kierować się w swym —> działa­niu (2) jedynie rozeznaniem konkretnej -^ sytuacji (1), każdorazowo zawierającej niepowtarzalny zespół cech o istotnym znaczeniu moralnym. Z tego względu nie sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM

   

  SYSTEM (gr. <systema> = całość złożona z różnych części) nłc. systemu; ang. system; fr. systeme; nm. System

  Termin używany często zamiennie z ter­minem „układ", lecz odnoszony raczej do dziedziny filozofii i nauk formalnych („układ" występuje częściej w naukach przy­rodniczych i w naukach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘŚCIE

   

  SZCZĘŚCIE gr. eudaimonia; łc. felicitas; ang. good łuck, happiness; fr. bonheur; nm. Guck, Gluckseligkeit

  psych., et. Różnie pojmowany podmio­towy stan świadomości, utożsamiany m. in. z -^ przyjemnością, -> użytecznością (1), —> cnotą, —> doskonałością (2), niekiedy rozumiany jako obiektywnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM DEDUKCYJNY

   

  SYSTEM DEDUKCYJNY ang. deductme system, deductme theory; fr. theorie axiomatique; nm. deduktive Theorie

  metod. Zbiór twierdzeń złożony z —>aksjomatów (2), tj. zdań przyjętych bez dowo­du, oraz twierdzeń pochodnych, tj. zdań udowodnionych na podstawie aksjoma­tów. W systemie asertoryczno-dedukcyj-nym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAKSA LOGICZNA (składnia logi­czna)

   

  SYNTAKSA LOGICZNA (składnia logi­czna) (gr. syntaksis = konstrukcja grama­tyczna, składnia + logos = słowo, nauka) ang. logical syntax; fr. syntaxe logiąue; nm. logische Syntax

  Teoria obejmująca reguły poprawnego konstruowania i przekształcania wyrażeń -^ języka sformalizowanego. Syntaksa logiczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMULACJA

   

  SYMULACJA (łc. simulatio = udawanie) ang. simulation; fr. simulation; nm. Simulation

  metod. Naśladowanie zachowania się ja­kiegoś przedmiotu lub przebiegu jakiegoś procesu, za pomocą innego przedmiotu lub procesu, np. zjawisk elektrycznych za po­mocą zjawisk gazowych. Przedmiot naśla­dowany zwie się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAKTYKA

   

  SYNTAKTYKA (gr. syntaktikós = układa­jący, porządkujący) ang. syntactics; fr. la syntactique; nm. Syntaktik

  Jeden z działów —> semiotyki (obok -^ semantyki /2/ i ^pragmatyki), zajmujący się badaniem relacji między znakami nale­żącymi do jakiegoś języka, a w szczegól­ności do —> języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNECHIZM

   

  SYNECHIZM (gr. syneches = ciągły, spój­ny, ścisły) ang. synechism, synechistic philosophy; fr. synechisme; nm. Synechismus

  Termin Ch. S. Peirce'a określający jego własną doktrynę epistemologiczną, we­dług której idea ciągłości ma podstawowe znaczenie w filozofii, w szczególności w kształtowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt

Do góry