Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIAT

   

  ŚWIAT gr. kosmos; łc. mundus; ang. world; fr. monde; nm. Welt

  Ogół wszystkiego, co istnieje (z wy­jątkiem Boga, w panteizmie — wraz z Bo­giem), o ile stanowi jakąś powiązaną we­wnętrznie całość, bądź ogół przedmiotów tego samego porządku, np. świat idei.

  Przyroda, ogół przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

   

   

  Termin występujący głównie w marksi­stowskiej teorii formacji społecznych: w odróżnieniu od świadomości indywi­dualnej, na którą składają się właściwe da­nej jednostce idee, poglądy, treści i formy życia duchowego ukształtowane przez byt indywidualny — ogół idei i poglądów istniejących w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA

   

  ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA ang. collective consciousness; fr. conscience collective; nm. Kollektivbewufltsein

  Termin zaczerpnięty z fenomenologii i psychologii, gdzie jednak odnoszony był zwykle do jednostkowego podmiotu jako termin pierwotny, przeniesiony stamtąd na teren socjologii i humanistyki, gdzie stał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKI WYZWOLONE

   

  SZTUKI WYZWOLONE nłc. artes liberales; ang. liberał arts; fr. arts liberaux; nm. freie Kunste

  Dyscypliny nauczane na wydziale nauk świeckich (stąd też inne ich określenie: artes saeculares), które wraz z wydziałem teo­logii stanowiły w średniowieczu uniwer­sytet; ich wykaz i program zostały...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCISŁOŚĆ

   

  ŚCISŁOŚĆ ang. precision, preciseness; fr. precision; nm. Prazision, Genauigkeit

  Cecha wypowiedzi lub czynnośd badaw­czych spełniających warunki poprawności metodologicznej (^jasność /4/ i wyraźność /2/ wypowiedzi, adekwatność —> po­działu logicznego itp.).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIERĆ

   

  ŚMIERĆ gr. ihanatos; łc. mors; ang. death; fr. mort; nm. Tod

  biol. Ustanie wszystkich czynności ży­ciowych organizmu, w szczególności — przemiany materii, jako fakt nieodwracalny.

  W tradycji filozofii klasycznej: oddzie­lenie —> duszy (1), pojętej jako zasada ży­da, od —> dała (2). Zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ

   

  ŚWIADOMOŚĆ gr. syneidesis, heautou aisthdnesthai (Arystoteles); łc. conscientia; ang. consciousness; fr. conscience {psychologique); run. Bewufitsein

  1. W filozofii — w sensie fenomenologi­cznym: bliskoznacznik słowa 'przytom­ność' (np. w określeniu „stan przytomno­ści"), termin pierwotny oznaczający...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA

   

  SZTUKA gr. techne; łc. ars; ang. art; fr. art; nm. Kunst

  1. W starożytności i średniowieczu, tak­że w renesansie: techne, ars — nazwy obej­mujące szeroki zakres ludzkiej działalno­ści, takiej jak różne rzemiosła, architektu­ra, przemysł, medycyna, prawo, wycho­wanie itp. (^ sztuki wyzwolone)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM FILOZOFICZNY

   

  SYSTEM FILOZOFICZNY fr. systeme philosophique

  Uporządkowany, zazwyczaj jednorod­ny zbiór twierdzeń filozoficznych, stano­wiący pewną całość myślową, zwłaszcza taką, która obejmuje wszystkie lub przynaj­mniej podstawowe działy filozofii {—> maksymalizm /1 /). Według niektórych auto­rów system...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY MORALNE

   

  SYSTEMY MORALNE nm. Moralsysteme

  et., w szczególności zaś w katolickiej te­ologii moralnej: teorie filozoficzno-etyczne, których zadaniem jest dostarczenie ra­cjonalnej metody rozstrzygania wątpliwo­ści -^ sumienia, odnoszących się do mo­ralnej oceny konkretnego czynu; wątpli­wości wynikają stąd, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry