Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TEONOMIZM

   

  TEONOMIZM theós = Bóg + nómos = prawo) ang. theonomy; fr. theonomie; nm. Theonomie

  et. Odmiana —> deontologizmu (a) heteronomicznego, według której normy mo­ralne zostały podyktowane wprost przez Boga. Jego wolna decyzja jest źródłem i je­dynym uzasadnieniem wszelkich warto­ści moralnych (J. Duns Szkot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów)

   

  TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów) ang. theory ofobjects; mn. Gegen-standstheorie

  Nazwa, jaką wprowadził A. Meinong (1904) na określenie wywiedzionej przez niego jako wiedza a priori teorii dotyczącej wszelkich przedmiotów, zarówno real­nych, jak i fikcyjnych, możliwych itp. Na­zwa zastosowana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA DECYZJI

   

  TEORIA DECYZJI ang. decision theory; fr. theorie de la decision; nm. Entscheidungs-theorie

  Teoria matematyczna, mająca zastoso­wania w ekonomii, psychologii, metodo­logii nauk, strategii itp. -^ Decyzję (3) po­dejmuje się jako rozwiązanie problemu decyzyjnego, charakteryzowanego w ta­beli zwanej macierzą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA RELACJI

   

  TEORIA RELACJI ang. theory of relations log.

  Część —> teorii mnogości zajmująca się -^ relacjami (2) traktowanymi jako —> zbiory (1) (dwójki uporządkowane, trójki uporządkowane itd.). W obrębie teorii rela­cji wyróżnia się jako jej dział rachunek rela­cji; niejednokrotnie też cała teoria relacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA GIER

   

  TEORIA GIER ang. theory ofgames, gamę theory; fr. theorie des ieux; nm. Theorie der Spiele

  Dział matematyki zajmujący się bada­niem modeli sytuacji konfliktowych. Obej­muje on szereg różnych teorii, z których każda zajmuje się pewnym zakresem -^ gier (2).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEONOMIA

   

  TELEONOMIA (gr. telos = cel + nómos = prawo) ang. teleonomy; fr. teleonomie, telenomie

  Termin wprowadzony przez C. S. Pittendrigha (1958) dla odróżnienia właści­wego naukom biologicznym pojęcia -^ fi­nalizmu (3) od metafizycznego bądź też witalistycznego pojęcia —> teleologii (2); współcześnie coraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERAMENT

   

  TEMPERAMENT (łc. temperamentum = proporcjonalna mieszanina elementów jakiejś całości, umiar) gr. krasis; ang. temper, fr. temperament; nm. Temperament

  Zespół cech psychosomatycznych czło­wieka, charakteryzujących głównie jego emocjonalność, aktywność, plastyczność, wytrwałość. Elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOCENTRYZM

   

  TEOCENTRYZM theós = Bóg + ken-tron (łc. centrum) = punkt środkowy) ang. theocentrism

  W historii filozofii — postawa będąca wyrazem przekonania, że Bóg jest przy­czyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego, co jest, i że w tej perspekty­wie powinny być rozpatrywane zwłasz­cza zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEODYCEA

   

  TEODYCEA (nłc. z gr. theós = Bóg + dike = prawo, sprawiedliwość) ang. theodicee, theodicy; fr. theodicee; nm. Theodizee

  Termin wprowadzony przez G. W. Leib­niza (1710) w tytule traktatu filozoficzne­go poświęconego obronie sprawiedliwo­ści Bożej w odpowiedzi na zarzuty prze­ciwko istnieniu Opatrzności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA

   

  TEOLOGIA (gr. = wiedza o sprawach boskich, od theós = Bóg -i- logos = słowo, nauka) nłc. theologia, doctrina sac­ra; ang. theology; fr. theologie; nm. Theologie

  U Arystotelesa: theologike — najwyż­sza z nauk teoretycznych (zwana też w ję­zykach nowożytnych „teologiką"), zajmu­jąca się badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt

Do góry