Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA TYPÓW

   

  TEORIA TYPÓW ang. theory of types; Tan. Stufenlogik

  log. System dedukcyjny, na który składają się -^ rachunek zbiorów i —> teoria relacji w ujęciu B. A. Russella i A. N. Wmteheada (prosta teoria typów) oraz L. Chwistka, F. P. Ramseya (rozgałęziona teoria typów). Obec­nie problematyka teorii typów, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA INFORMACJI

   

  TEORIA INFORMACJI ang. information theory; fr. theorie de I'information; nm. Informationstheorie

  Dyscyplina naukowa, dla której przedmio­tem badań jest -^ informacja (1). W skład teorii informacji wchodzą co najmniej trzy działy:

  a) jakościowa teoria informacji, usiłują­ca odpowiedzieć na pytanie: co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA APOFATYCZNA (apofaza)

   

  TEOLOGIA APOFATYCZNA (apofaza) (gr. apophatikós = negatywny, przeczący) ang. apophatic theology; fr. theologie apophatique

  Nurt teologii rozwijanej głównie w Ko­ściele wschodnim, podkreślającej dystans poznawczy ludzkiego umysłu wobec rze­czywistości Boga; w poznawaniu natury Boga stosuje ona metodę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA WZGLĘDNOŚCI (zasada wzglę­dności)

   

  TEORIA WZGLĘDNOŚCI (zasada wzglę­dności) ang. theory of relativity, relativity theory; fr. theorie de la relativite; nm. Relatwitatstheorie

  U Ch. Renouyiera: twierdzenie, że wszystkie rzeczy pozostają względem sie­bie we wzajemnym stosunku, wobec cze­go nie ma w świecie nic absolutnego; uję­cie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA MNOGOŚCI

   

  TEORIA MNOGOŚCI ang. set theory; t. theorie des ensembles; nm. Mengenlehre, Mengentheorie

  Zaliczana do matematyki lub do logiki teoria zajmująca się -^ zbiorami (1) w sen­sie dystrybutywnym. Obejmuje ona —> ra­chunek zbiorów (algebrę zbiorów), —> teo­rię relacji, -^ teorię zbiorów uporządkowa­nych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA NEGATYWNA

   

  TEOLOGIA NEGATYWNA (nłc. ) ang. negative theology; fr. theologie negative; rim. negative Theologie

  Tradycyjna nazwa metody myślenia o Bo­gu zakładającej pojmowanie Boga przez stosowanie doń kolejnych twierdzeń, któ­re by negowały wszelkie zrozumiałe o Nim orzekanie. Zamiast przypisywać Bogu różne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA

   

  TEORIA (gr. (1) = oglądanie, ba­danie; rozważanie) nłc. theoria; ang. theory; fr. theorie; nm. Theorie

  1. U Arystotelesa: myślny ogląd wiecz­nego bytu (—> poznanie /lA/ teoretyczne).

  U Plotyna: bezpośrednie poznanie i kon­templacja świata umysłowego, osiągal­nego dla jaźni i duszy przez to, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA ODBICIA

   

  TEORIA ODBICIA  Reflexionstheorie

  Nazwa stanowiska w teorii poznania, według którego poznanie jest procesem odzwierciedlania (rekonstrukcji) w świa­domości człowieka istniejącej niezależnie od niego rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Stanowisko to utrzymywane jest głównie przez przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA RACJONALNA

   

  TEOLOGIA RACJONALNA ) ang. rational theology; fr. theologie rationnelle

  Teologia opierająca się w swych docieka­niach wyłącznie na danych doświadczenia i rozumie; syn.—> teologia naturalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA POZNANIA

   

  TEORIA POZNANIA ang. theory of know-ledge; fr. theorie de la connaissance; nm. Erkenntnis theorie

  Polski odpowiednik niemieckiego ter­minu Erkenntnistheorie (według dawniej­szej pisowni: Erkenntnisstheorie), którego ukucie przypisuje się K. L. Reinholdowi (wcześniejsze jego określenia tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /4 303

  praca w formacie txt

Do góry