Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TROPY

   

  TROPY (gr. <trópoi> = zwroty, obroty) ang. tropes; ix. tropes; nm. Tropen

  W starożytnym sceptycyzmie greckim: nazwa argumentów uzasadniających ko­nieczność powstrzymania się od wydawa­nia sądów apodyktycznych {trópoi fes epoches), a także nazwa różnych sposobów zbijania twierdzeń. Tradycyjne dziesięć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRWANIE

   

  TRWANIE nłc. duratio; ang. duration; ix. duree; nm. Dauer

  1. Utrzymywanie się czegoś w —> cza­sie, pozostawanie w nim. Niekiedy trwa­nie utożsamiane jest z czasem, niekiedy zaś uważane za jego składnik:

  a) czas absolutny jako środowisko ana­logiczne do przestrzeni, obejmujące po­szczególne czasy i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSFORMIZM

   

  TRANSFORMIZM (nłc. transformis = da­jący się przekształcić; zmieniony) ang. transformism; fr. transformisme; nm. Transformismus, Transformationstheorie

  biol. W przeciwstawieniu do —> fiksizmu — teoria, według której gatunki biolo­giczne podlegają zmianom i pojawiają się w wyniku ewolucji form...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSMIGRACJA

   

  TRANSMIGRACJA (nłc. <transmigratio> = wędrowanie) ang. transmigration of souls; fr. transmigration des dmes

  Wcielanie się duszy po śmierci człowie­ka w inne ciała — ludzkie, zwierzęce, roślinne, nieożywione, bądź przybieranie przez nią postaci demonów lub bogów. Pojęciem węższym, bo odnoszącym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIZM

   

  TRANSCENDENTALIZM <nłc. transcendentalis od łc. transcendens - przekraczają­cy) ang. transcendentalism; fr. transcendentalisme; nm. Transzendentalismus

  Zapoczątkowany w XIX w. przez R. W. Emersona kierunek filozoficzno-religijny (nazwa przeniesiona z założonego przez Emersona i jego kolegów w 1836...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALNY

   

  TRANSCENDENTALNY <nłc. <transcendentalis> od łc. transcendens = przekraczają­cy) ang. transcendental; fr. transcendental; nm. transzendental

  metaf. Przekraczający —> kategorie (1), ponadrodzajowy, przysługujący każdemu —> bytowi (A), związany z —> transcendentaliami (1) (powszechnymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTNY

   

  TRANSCENDENTNY <łc. transcendens = przekraczający) ang. transcendent; fr. transcendant; nm. transzendent

  Znajdujący się poza lub ponad rozpa­trywaną dziedziną i nie będący tej samej na­tury, co ona, np. Bóg wobec świata; vs^> immanentny (1).

  t. pozn. Zewnętrzny wobec aktu świa­domości lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIA

   

  TRANSCENDENTALIA (nłc. <transcendentalia>) ang. transcendentals; nm. Transzendentalien

  Termin scholastyczny oznaczający po­wszechne własności -^ bytu (A).

  1. metaf. ^ Transcendentalne (1) włas­ności bytu, przysługujące każdemu real­nemu bytowi jako bytowi. W tradycji filozo­fii klasycznej wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oś świata

  U wielu ludów spotykane wyobrażenie osi łączącej y niebo i uziemię lub świat podziemny, ziemię i niebo. Symbol tego, że wszystkie znane człowiekowi warstwy lub sfery kosmosu pozostają we wzajmenym związku i są uporządkowane wokół pewnego centrum.

  Oś świata wyobrażano sobie pod różnymi postaciami...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeszek kola

  U czarnych ludów Afryki ze względu na jego gorzki smak symbol trudności życiowych i ich przezwyciężenia, tym samym też symbol cnót. które pomagają w tym przezwyciężeniu; przyjaźni i wierności.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt

Do góry