Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WERYFIKACJA

   

  WERYFIKACJA (nłc. <veńficatio> = spraw­dzenie) ang. verification, confirmation; fr. verification; nm. Yerifikation, Bewahrheitung

  metod. Wykazanie prawdziwości dane­go zdania.

  Weryfikacja empiryczna — wykazanie prawdziwości zdania na pod­stawie danych doświadczenia, dokonywa­ne w ten sposób, że ze zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERYSYMILIZM

   

  WERYSYMILIZM <łc. verisimilis = pra­wdopodobny, mający podobieństwo do prawdy)

  t. pozn. Zaproponowana przez A. Krokiewicza nazwa poglądu Filona z Laryssy, według którego istnieje rodzajowa — nie obiektywna, lecz subiektywna — prawda ludzka, narzucana poszczególnym ludziom przez ich rodzajową naturę i nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARA

   

  WIARA gr. pistis; łc.fides; ang. faith; nm. Glaube

  W węższym znaczeniu: uznanie czegoś za prawdę na podstawie argumentów, które nie stanowią ścisłego dowodu, zwłaszcza zaś na podstawie cudzego świadectwa.

  W szerszym znaczeniu: postawa du­chowa obejmująca akceptację i jednocześ­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDZENIE W BOGU

   

  WIDZENIE W BOGU (tłum. fr. <vision en Dieu>}

  Teoria N. de Malebranche'a, według któ­rej człowiek widzi w Bogu — poprzez -^ idee (IIAa) — nie tylko „prawdy wieczne" czy też normy wyznaczające sądy o war­tości (doktryna Augustyna), lecz również rzeczy materialne. W ten sposób kontakt poznawczy człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA

   

  WALKA ang. struggle; fr. lutte; nm. Kampf

  biol. Walka o byt {strugglefor existence, struggle for life) — jeden z czynni­ków -^ ewolucji (II-2Ac), jaki stanowią wszystkie przejawy życiowe organizmów zwierzęcych i roślinnych, w przeciwstaw­ne czynnikom powodującym zwiększenie śmiertelności wśród...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARIABILIZM

   

  WARIABILIZM (łc. variabilis = zmienny) ang. variability; fr. variabilite; nm. Variabilitat

  filoz. przyr., metaf. W)mrodząca się od Heraklita z Efezu ontologiczna teoria zmien­ności wszechrzeczy. Według Heraklita ca­ła rzeczywistość wciąż się zmienia („Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki";...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ

   

  WARTOŚĆ gr. he aksia, aksioma, aksiosis; łc. valor; ang. value, worth; fr. valeur; nm. Wert, Wahrheitswerte (4)

  1. Cecha przysługująca danej rzeczy (obiektywistyczne ujęcie wartości) lub też przypisywana jej przez podmiot — do­wolnie (ujęcie subiektywistyczne) bądź zgodnie z przyjętymi w danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNEK

   

  WARUNEK gr. hypóthesis; łc. condicio; ang. condition; fr. condition; nm. Bedingung

  metaf. To, co determinuje działanie -^ przyczyny (IC) wywołującej -> skutek (1) — bądź w sposób pozytywny (warunek pozytywny), bądź w sposób negatyw­ny, kiedy niewystępowanie jakiegoś wa-rurJ<u wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKOWANIE

   

  WARUNKOWANIE ang. conditioning; £r. conditionnement; nm. Konditionierung, Konditionieren, Konditionalitat, Bedingtheit

  psych, a) Warunkowanie klasyczne (I. P. Pawłów) — proces prowadzący do zwię­kszenia się repertuaru bodźców, które wy­wołują reakcję organizmu (tzw. uczenie się bodźców).

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIS AESTIMATIVA

   

  VIS AESTIMATIVA (nłc. vis aestimativa> = władza osądu) nm. Urteilskraft

   Scholastyczne określenie (Awicenna, Tomasz Z Akwinu, F. Suarez) tzw. władzy oce­ny zmysłowej, dzięki której zwierzęta mia­łyby poznawać, co jest dla nich użyteczne, a co szkodliwe (—> instynkt /I/). Władza ta — według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt

Do góry