Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WOLA

   

  WOLA gr. boulesis; łc. voluntas; ang. will; fr. volonte; nm. Wille

  1. W psychologii filozoficznej: pożąda­nie umysłowe, tj. naturalna i konieczna dążność człowieka do -> dobra (2). Obok intelektu jest to wyższa władza duchowa człowieka, będąca realną możnością działania, przejawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZA

   

  WŁADZA gr. dynamis, dynasteia; łc. potentia (1), virtus {2),facultas (2), vis (2), potestas (4); ang. power (1, 4), faculty (2); fr. le pouvoir (1, 4), faculte (2), puissance (2); nm. vermogen (1, 2), Macht (4), Gewalt (4), Herrschaft (4)

  metaf. -^ Możność (B) czynna, będą­ca odmianą —> jakości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA

   

  WIZJA (łc. = widzenie) gr. hórama; ang. vision; fr. vision; nm. vision (1, 2), Offenbarung (3), Erscheinung (3)

  psych., t. pozn. —> Przedstawienie (a) wyobrażeniowe mające pozory -^ perce­pcji (1).

  Obraz rzeczywistości lub jakiegoś jej fragmentu utworzony przez twórczą wy­obraźnię {visio...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOŚĆ (mnogość)

   

  WIELOŚĆ (mnogość) gr. ta polia, plethos; nłc. multiplicatio, pluralitas; ang. multiplicity, plurality; fr. multiplicite, pluralite; nm. Yielheit, Mehrheit, Quantum

  metaf. Przeciwieństwo os—> jedności (1); —> pluralizm. W ujęciu filozofii arystotelesowsko-tomistycznej wielość jest nastę­pstwem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOZNACZNOŚĆ

   

  WIELOZNACZNOŚĆ gr. homonymia; łc. aequivocatio; ang. ambiguity; fr. l'equivoque; nm. Vieldeutigkeit

  metod. Cecha wyrażenia lub sygnału po­legająca na tym, że posiadają one nie tylko jedno -^ znaczenie (1, 2), lecz dwa znacze­nia lub jeszcze więcej. Odmianami wielo­znaczności są m. in. -^ amfibolia i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRTUALNOŚĆ

   

  WIRTUALNOŚĆ <nłc. virtualis = zdolny do działania; możliwy, mogący zaistnieć, od łc. virtus = siła, możność) ang. virtuality; fr. virtualite; nm. Virtualitdt

  metaf. Cecha tego, co istnieje w stanie -^ możności (B) czynnej. Wirtualny ele­ment bytu to element potencjalny bliski -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WITALIZM

   

  WITALIZM (łc. vis vitalis = siła życiowa) ang. vitalism; fr. vitalisme; nm. vitalismus

  filoz. przyr. Doktryna, według której ist­nieje zasadnicza różnica pomiędzy mate­rią ożywioną a nieożywioną, wobec czego zjawiska życiowe są niesprowadzalne do procesów fizykochemicznych. Według wi­talizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA

   

  WIEDZA gr. eidesis, episteme; łc. scientia; ang. knowledge (Ib); fr. savoir, connaissances; nm. Wissen, Kenntnisse

  1. Stan poznania mniej lub bardziej zin­tegrowanego.

   

  a) Odpowiednik terminów: gr. dóksa, łc. opinio, ang. belief— oznaczający stan prze­konania pozbawionego cechy niezawod­ności. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNOŚĆ

   

  WIECZNOŚĆ gr. aión; łc. aeternitas (la), aevum (2b); nłc. sempiternitas; ang. eternity, aeviternity (2b); fr. eternite; nm. Ewigkeit

  1. filoz. przyr., metaf. Nieposiadanie cza­sowego początku ani końca — pojęcie od­noszone w starożytnej filozofii greckiej do tworzywa świata (-^ chaos, pramateria) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNY POWRÓT

   

  WIECZNY POWRÓT gr. apokatdstasis; ang. endless return of everything; fr. retour eternel, palingenese cyclique; nm. ewige Wiedergeburt, Kreislaufder Welt

  1. W wyobrażeniach kosmogonicznych starożytnych Greków:

  a) Jońska teoria „kołowrotu", wyrażona przez Anaksymenesa i Anaksymandra (któ­rzy przyjmowali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt

Do góry