Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WYRAŻANIE

   

  WYRAŻANIE ang. expressing; fr. expression; rwa. Ausdruckung

  W semiotyce logicznej — stosunek, jaki zachodzi między wyrażeniem języka lub irmym znakiem (np. gestem) a przeżycia­mi osoby posługującej się tym znakiem: znak wyraża myśli, uczucia, żądania itp. W logicznej teorii języka rozpatruje się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRAŻENIE

   

  WYRAŻENIE łc. terminus, vox; nłc. expressio; ang. expression; fr. expression; nm. Ausdruck

  Środek wyrazu, taki np. jak dźwięk lub jakiekolwiek irme zjawisko fizyczne, przez które podmiot wyraża swoje przeżycia: pragnienia, żądania, uczucia itp., głównie zaś przeżycia o charakterze epistemicznym —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŻENIE

   

  WYOBRAŻENIE gr. ennoia, phantasia (u stoików: phantasia kataleptike = wyobraże­nie chwytne), phantasmós; łc. imago; nłc. phantasma; ang. image, representation; fr. image, representation; nm. Einbildung, Vorstellung

  psych., t. pozn. -^ Przedstawienie (a) oglą­dowe (naoczne) czegoś. U brentanistów i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPARCIE

   

  WYPARCIE ang. repression; fr. refoulement; nm. verdrdngung

  psych. Podstawowy -^ mechanizm ob­ronny (1) naszego „ja", stanowiący podło­że innych mechanizmów obrormych (ta­kich jak —> projekcja /!/,—> racjonalizacja, -^ sublimacja, -^ kompensacja /1 /); dzię­ki niemu różne uczucia, myśli, wspomnie­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIKANIE

   

  WYNIKANIE nłc. resultatio; ang. follow, implication (a, b), inference (c), illation (c); fr. implication (a, b), inference (c), deduction (c); nm. Implikation (a, b), Schluflfolgerung (c)

  log. Następujące relacje między zdania­mi:

  wynikanie implikacyjne — zdanie B wynika implikacyjnie ze zdania A, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŹNIA

   

  WYOBRAŹNIA gr. phantasia; łc. imaginatio; nłc. phantasia, vis imaginaria; ang. imagination; fr. imagination; nm. Phantasie, Einbildungskraft

  psych., t. pozn. W odróżnieniu od poj­mowania — zdolność przedstawiania sobie (^ przedstawienie w postaci ob­razowej bądź to czegoś minionego, bądź czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSZECHŚWIAT

   

  WSZECHŚWIAT gr. kosmos, tó pan, tó hólon; łc. universum; ang. universe; fr. uniyers; nm. Universum, AU, Weltall

  W odróżnieniu od —> świata, który może stanowić tylko część Wszechświata — ca­łość, na jaką składają się wszystkie ciała niebieskie wraz z otaczającą je przestrzenią ko­smiczną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIANIE

   

  WYJAŚNIANIE łc. explanatio; ang. explanation; fr. explication; nm. Explikation, Erklarung, Entfaltung

  metod. Tłumaczenie — rodzaj -> ro­zumowania (2b) redukcyjnego, który po­lega na dobieraniu racji do następstwa uz­nanego skądinąd za prawdziwe.

  metod. Podanie odpowiedzi na pyta­nie, dlaczego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLUNTARYZM

   

  WOLUNTARYZM <łc. voluntarius = za­leżny od woli) ang. voluntarism; ix. volontarisme; nm. voluntarismus, Ethelismus

  Termin utworzony przez F. Tonniesa (1883) {voluntaristisch — „woluntarystyczny"), a rozpowszeclmiony przez F. Paulsena (1892), odnoszony do różnych doktryn filozoficznych (m. in. do poglądów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRAŻENIE

   

  WRAŻENIE gr. typosis, aisthesis; łc. sensus; ang. sensation; fr. sensation; nm. Empfindung

  psych., t. pozn. Elementarny fakt psychi­czny wywołany przez pobudzenie które­goś z organów zmysłowych danego pod­miotu. Wrażeniami są np. barwy, dźwięki, smaki, zapachy. Dawniej wrażenia nazy­wano —> czuciami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt

Do góry