Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA

   

  ZASADA gr. arche; łc. principium; ang. principle, ground; fr. principe; nm. Prinzip, Ursprungsgrund, Grundsatz

  To, co rozum odkrywa w wyniku anali­zy jako pierwotne lub to, co przyjmuje za podstawę procesu syntezy.

  Zasady rozumowe {principia rationis) lub pierwsze zasady (prima principia) — twierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE

   

  ZACHOWANIE ang. behaviour; fr. co-portement; nm. Verhalten

  psych. Reakcja organizmu lub jego czę­ści na —> bodźce, będąca jego ustosunko­waniem się do środowiska, bądź zbiór ta­kich reakcji; także — wszelkie przejawy aktywności (zwłaszcza ruchowej) organi­zmu. Pojęcie zachowania jest podstawo­wym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDARZENIE

   

  ZDARZENIE gr. tó symbebekós, pdgma; łc. eventum; ang. event; fr. evenement; nm. Ereignis, vorkommnis

  1. Krótkotrwałe zjawisko lub fakt, wy­stępujące w określonym miejscu i czasie; może to być także ich ciąg, traktowany ja­ko proces rozciągnięty w czasie. —> Ewentyzm.

  W prakseologii — zmiana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI

   

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI ang. law of parsimony, principle ofeconomy; fr. loi {principe) de parcimonie, principe d'economie; nm. Prinzip der Sparsamkeit

  Nowożytne określenie metodologicznej reguły, znanej wcześniej pod nazwą —> „brzy­twy Ockhama", o brzmieniu następującym: „entia non sunt multiplicanda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADOWOLENIE

   

  ZADOWOLENIE ang. satisfaction; fr. contentement, satisfaction; nm. Zufriendenheit, Befriedigung

  psych., et. Przeżycie w sferze doznanio­wej, pojawiające się w wyniku osiągnięcia przez podmiot zamierzonego celu, jakim jest jakieś określone dobro.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA (PRAWO) /NIE-/SPRZECZNOŚCI

   

  ZASADA (PRAWO) /NIE-/SPRZECZNOŚCI nłc. principium contradictionis; ang. law ofcontradiction (1), principle of contradiction; fr. principe de contrariete (1), principe de I'noncontradiction; nm. Satz vom Widerspruch, Widerspruchsatz

  log. Prawo -^ rachunku zdań: ~(p a ~p) (czyt.: nieprawda, że p i zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZ

   

  ZAKAZ ang. prohibition, interdiction; fr. interdiction; nm. Verbot

  et. Negatywne sformułowanie ^nor­my (1) moralnej, zabraniające dokonywa­nia czegoś, np. przykazanie „nie zabijaj", w odróżnieniu od -^ nakazu jako pozy­tywnego sformułowania normy moralnej. Zakaz spełniania czynów złych wytycza do­lną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA (PRAWO) WYŁĄCZONEGO ŚRODKA

   

  ZASADA (PRAWO) WYŁĄCZONEGO ŚRODKA ang. principle (law) of excluded middle; fr. principe du milieu exclu, principedu tiers exclu; nm. Satz vom ausgeschlossenen Dritten

  Zasada wykluczania w myśleniu przy­padków pośrednich między prawdą i fał­szem (w logice dwuwartościowej), między bytem i niebytem (w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ZAKŁAD" PASCALA

   

  „ZAKŁAD" PASCALA {tłum.b.ang. Pascal's wager

  „Skoro trzeba koniecznie wybierać, je­den wybór nie jest z większym uszczerb­kiem dla twego rozumu tuż drugi [sc. czy Bóg jest, czy Go nie ma]. To punkt osądzo­ny. A twoje szczęście? Zważmy zysk i stra­tę zakładając się, że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTĘPOWANIE

   

  ZASTĘPOWANIE ang. replacement; fr. remplacement; nm. Versetzung

  log. Przekształcenie jakiejś formuły zdaniowej w inną formułę zdaniową w ten sposób, że zamiast wyrażenia składowego występującego w pierwszej formule umie­szcza się w jego miejsce inne wyrażenie, które jest równoważnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt

Do góry