Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZMYSŁ WSPÓLNY

   

  ZMYSŁ WSPÓLNY gr. koine aisthesis, proton aisthetikón, kyrion aistheterion (Ary­stoteles); nłc. sensus communis (1), sensorium commune (1); ang. common sense; ix. sens commun; nm. Gemeinsinn, Gemeinschafts-sinn

  1. psych., t. pozn. Jeden ze zmysłów we­wnętrznych > zmysł (c) wspólny jako świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ

   

  ZMIENNOŚĆ ang. variability, variahleness, changeability; fr. variabilite; nm. Variabilitat, verdnderlichkeit, Wankelmutigkeit, Wechseln

  Występowanie —> zmian (—> wariabilizm).

  biol. Związane ze wzrostem, a zwła­szcza z -> rozwojem (3), powstawanie róż­nic w cechach organizmów. Zwykle wy­różnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWY ROZSĄDEK

   

  ZDROWY ROZSĄDEK nłc. sensus communis (1); ang. sense (1), good sense (1, 2), common sense (3); fr. hon sens (1, 2), sens commun (3); nm. gesunder verstand (1, 2), gesunder Menschenverstand (1, 2), Gemeinsinn {3),gemeiner Yerstand (3), einfacher Yer­stand (3)

  Tyle, co -^ rozsądek (1) (często bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE

   

  ZNACZENIE łc. significatio, sensus; ang. meaning, signification, sense; fr. signification, sens; nm. Bedeutung, Sinn

  To, co pozwala danemu pojęciu, słowu, znakowi itp. wyrazić jakiś stan rzeczy, na który to słowo itd. wskazuje; w ten sposób rzecz może otrzymać znaczenie niezależ­nie od swych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ

   

  ZMYSŁ gr. aisthesis, aistheterion (Arysto­teles); łc. sensus; ang. sense; fr. sens; nm. Sinn

  psych., t. pozn. Zdolność reagowania —» wrażeniami na określone kategorie bodź­ców, uwarunkowana istnieniem odpowie­dnio wyspecjalizowanego analizatora (w za­kresie odbioru wrażeń, np. wzrokowych, słuchowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO

   

  ZJAWISKO gr. phainómenon; nłc. phaenomenon; ang. phenomenon; fr. phenomene; nm. Phanomen, Phdnomenon, Erscheinung

  t. pozn., psych. To, co się ukazuje zmy­słom lub świadomości.

  filoz. przyr. —> Zdarzenie (1) w świecie

  przyrody, z reguły występujące jako -^ pro­ces (1).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ MORALNY

   

  ZMYSŁ MORALNY (tłum. ang. ) ang. moral faculty; fr. sens moral; run. moralisclter Sinn

  et. Określenie używane przez angiel­skich moralistów (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson, J. Butler) na oznaczenie zdolności rozróżniania dobra i zła za pomocą pew­nego rodzaju intuicji, która pozwala czło­wiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁO

   

  ZŁO gr. to kakón, kakia (Ib), tó phaulon; łc. malum; ang. evil; fr. mai; nm. Uhel, Boses

  metaf. Pozytywwna pod względem by­towym natura, będąca następstwem podzieloności bytu (—> niepodzieloność) i skutkiem bytowej wielości (m. in. pitagorejczycy, Platon, Plotyn, Filon z Aleksan­drii, Orygenes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ PIĘKNA

   

  ZMYSŁ PIĘKNA (tłum. ang. )

  estet. Analogiczne do określenia -^ „zmysł moralny" określenie wrodzonej wrażliwości człowieka na piękno, będącej warunkiem przyjemności estetycznych, oraz jego zdolno­ści do wydawania ocen estetycznych (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁUDZENIE

   

  ZŁUDZENIE gr. apte; łc. illusio; ang. illu­sion, delusion; fr. illusion; nm. Illusion, Tauschung, Schein

  t. pozn., psych. Wzięcie czegoś, co nie ist­nieje, za rzeczywistość, lub błędne ujęcie jakiegoś jej fragmentu, takie jak halucyna­cja, —> iluzja itp., zwane przez analityków brytyjskich deluzją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry