Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWINA

   

  ŻYWINA gr. dzóon; łc. animal; nłc. vivum; ang. the animal; fr. Vanimal; nm. Tier

  Słowo odnotowane przez S. B. Lindego — obok synonimicznych '(to) żywię' i 'żywocina' — oznaczające „istotę żyjącą". Stosowane przez ruektórych polskich hi­storyków starożytnej filozofii greckiej (A. Krokiewicz, J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWIOŁY

   

  ŻYWIOŁY gr. stoicheta; łc. elementa; ang. elements; fr. elements; nm. Elemente

  Słowo 'żywioł' albo 'żywioła' odnoto­wane przez S. B. Lindego jako „pierwia­stek jestestw, element", „początek, a jako­by źrzódło każdej rzeczy".

  filoz. przyr. W starogreckiej kosmologii i fizyce — pierwiastki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAK

   

  ZNAK gr. sema, semeion; łc. signum, significatio, nota; ang. sign; fr. signe; nm. Zeichen

  Wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi swego użytkownika do cze­goś transcendentnego w stosunku do siebie samego, stanowiąc środek w poznaniu cze­goś innego. Szerokie pojęcie znaku obejmu­je 1) znaki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOPSYCHOLOGIA

   

  ZOOPSYCHOLOGIA <gr. dzóon = zwie­rzę + —> 'psychologia') ang. zoopsychology

  Dyscyplina biologiczna traktowana jako nauka porównawcza o zachowaniach zwie­rząt w aspekcie przystosowawczym i ewo­lucyjnym. Obydwa aspekty wskazują na odejście od mechanistycznego tłumacze­nia instynktu za pomocą wrodzoności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUPEŁNOŚĆ

   

  ZUPEŁNOŚĆ ang. completeness; fr. completude; nm. vollstandigkeit

  log. Własność —> systemu dedukcyj­nego polegająca na tym, że dla każdego zdania zbudowanego w języku tego syste­mu zachodzi jedno z dwojga: albo to zda­nie, albo jego zaprzeczenie jest tezą syste­mu. Własność tę posiada np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WEWNĘTRZNY

   

  ZMYSŁ WEWNĘTRZNY ang. inner sen­se, internał sense; fr. sens intime, sens interieur; nm. innerer Sinn

  psych., t. pozn. —> Zmysł (b).

  U J. Locke'a: internal sense — właściwsze określenie tego, co on sam nazywa zazwy­czaj syn.^ refleksją (1).

  U I. Kanta; innerer Sinn (w przeciwstawie­niu do ausserer...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA

   

  ZMIANA gr. metabole, alloiosis, kinesis; łc. immutatio, mutatio; nłc. alteratio (b); ang. change, alteration; fr. changement; nm. Vermderung, Anderung, Alteration, variation

  metaf., filoz. przyr. U Arystotelesa: alloiosis — fakt stawania się lub czynienia czymś innym, należący do kategorii —> jakości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WNIOSKOWANIA

   

  ZMYSŁ WNIOSKOWANIA (tłum. ang. <illative sense>) nm. Folgerungssinn, Folgerungsorgan

  Termin J. H. Newmana utworzony na wzór terminów -> „zmysł moralny" czy -> „zmysł piękna" na oznaczenie właści­wej indywidualnemu podmiotowi zdol­ności do godzenia zasad logiki, czyli do­chodzenia prawdy według reguł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNA

   

  ZMIENNA ang. the variable; fr. la variable; nm. variable

  log. Wyrażenie języka formalnego o po­staci pojedynczej litery, za które wolno podstawiać wyrażenia z określonej kate­gorii syntaktycznej (^ kategorie semanty­czne): zdania za zmienną zdaniową {sentential variable, propositional variable), na­zwy —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ

   

  ZDOLNOŚĆ gr. dynamis; ic. facultas; nłc. capacitas; ang. capacity, ability, faculty; fr. capacite, aptitude; nm. Fahigkeit

  psych. -> Uzdolnienie.

  psych. -^ Władza (2). Terminu „zdol­ność" używa się raczej na określenie siły psychicznej w stanie czysto potencjalnym, natomiast terminu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt

Do góry