Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Apostolskie Wyznanie Wiary

  Jest to forma wyznania wiary upowszechniona dzięki poparciu Karola Wielkiego (ok. 742-814); posługuje się nią Kościół zachodni podczas udzielania sakramentu chrztu. Jest to prosty, potrójny schemat zbudowany wokół Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego (zob. dh 16; nd 4).

  Rufin (ok. 345-410) opowiada...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argument ontologiczny

  Sposób dowodzenia istnienia Boga opracowany przez św. Anzelma z Canter-bury (ok. 1033-1109). Ponieważ to, co my określamy wyrazem “Bóg” jest “id, quo nihii maius cogitari possit” (łac. “tym, ponad co nic większego pomyśleć nie można”), samo pojęcie Boga domaga się Jego rzeczywistego istnienia.

  Inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostolskość

  Tożsamość wiary chrześcijańskiej i praktyk obecnego Kościoła z Kościołem Apostołów. Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary uważa apostolskość “razem z jednością, świętością i powszechnością” za jedną z czterech cech Kościoła.

  Zob. cechy kościoła, nicejskie Wyznanie Wiary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apokryfy

  (gr. “ukryty, niezrozumiały, tajemniczy” stąd: “nieautentyczny”).

  Dzieła napisane w tych samych gatunkach literackich, co Księgi biblijne, ale nie przyjęte przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, W terminologii protestanckiej określa się tak Pisma Starego Testamentu pisane w języku greckim, lub na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argument teleologiczny

  (gr. “nauka o celu”). Argument, który wychodzi od uporządkowanego charakteru świata i dochodzi do istnienia Boga jako Projektanta i Przyczyny Celowej wszystkiego, co istnieje. Arystoteles (384-322 przed Chr.), św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274) i wielu innych spoglądało na wszechświat jako na owoc celowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostoł

  (gr. “wysłaniec, legat”). W węższym znaczeniu oznacza jednego z dwunastu uczniów wybranych przez Chrystusa (Mt 10, 2; Lk 6, 13-16), których zadaniem było dawanie świadectwa o Jego posługiwa-niu, śmierci i zmartwychwstaniu, mocą Ducha Świętego (Dz l, 5, 8).

  W szerszym znaczeniu apostołami są: Paweł (1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apolinaryści

  Herezja chrystologiczna, mająca nazwę od imienia biskupa Laodycei, Apolinarego (ok. 310 - ok. 390).

  Nastawiony na obronę pełnego bóstwa Chrystusa przeciw arianom, podważył on Jego pełne człowieczeństwo, twierdząc, że Chrystus nie miał ani ducha, ani rozumnej duszy i że oba te czynniki zastępował...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argumenty na istnienie Boga

  Filozoficzne sposoby wykazania ostatecznych podstaw rozumowych wia-ry w Boga przez przejście z celowości świata do istnienia Bożego Planisty (por. DH 3004, 3026; ND 113, 115). Chociaż te argumenty są dalekie od zastąpienia wiary, wychodzą one mimo to z uprzedniej wiary w Boga i z uprzedniego przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anomoios

  (gr. “niepodobny”). Zwolennicy Aecjusza (zm. ok. 370) i Eunomiusza (zm. 394), którzy utrzymywali, że Syn Boży jest tylko pierwszym stworzeniem i że w swojej istocie jest zupełnie niepo-dobny do Ojca.

  Ponadto Eunomiusz uczył, że Duch Święty jest tylko pierwszym i najwyższym stworze-niem ukształtowanym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyklerykalizm

  (z gr. “anty = przeciw” i łac. “clericus = duchowny”). Stanowisko odmawiające przy-wódcom Kościoła prawa i obowiązku wypowiadania się na temat skutków politycznych moralności pu-blicznej i odgrywania jakiejkolwiek roli w politycznym i społeczno - kulturalnym życiu kraju.

  Zob. duchowieństwo, klarykalizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt

Do góry