Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Autonomia

  (gr. “niezawisłość”) Wyraz, którego od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) często uży-wano na oznaczenie prawa człowieka do samostanowienia w dziedzinie wolności moralnej i myśli religijnej.

  Ponieważ z niezależności tej korzystamy w świecie stworzonym i podtrzymywanym w istnieniu przez Boga, nasza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezbłędność

  Wyraz ten odnosi się przede wszystkim do jednego z ważniejszych rezultatów natchnienia biblijnego, czyli do zbawczej prawdy Pisma Świętego (DV 11). Ta prawda się wyłania stopniowo z natchnionego zapisu, ogniskuje się na Chrystusie i jest widoczna w całym Piśmie Świętym.

  Żeby można było ocenić...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet

  (łac. “powaga”) Usprawiedliwione oczekiwanie, że rozkaz zostanie wykonany, a oświadczenie przyjęte jako prawdziwe. W Kościele źródłem wszelkiego autorytetu jest Chrystus, autorytet musi być sprawowany pod kierownictwem Ducha Świętego jako służba, a niejako podkreślanie władzy (por. Łk 22,24-27; LG...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bałwochwalstwo

  Oddawanie czci fałszywym, nie istniejącym bogom. Stary Testament surowo potępia oddawania czci bożkom albo wizerunkom fałszywych bogów (Wj 20, 3-5; Pwt 5, 7-9; Ps 115, 4-8). Nowy Testament nie tylko demaskuje bałwochwalstwo (1 Kor 5, 10; Ap 21, 8; 22, 15), ale także przez po-szerzenie zakresu tego pojęcia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baptyści

  (gr. “obmywający, udzielający chrztu, chrzciciele”). Członkowie szeroko rozpowszechnionego Kościoła ewangelickiego, który początkami swymi sięga bezpośrednio do początków wieku XVII, kiedy to nastąpił rozłam w Kościele anglikańskim. Jan Smyth (ok. 1554-1612), zwany “Samochrzcicielem”, ponieważ samego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beatyfikacja

  (łac. “zaliczenie w poczet błogosławionych”). Uroczyste zatwierdzenie publicznego kultu zmarłego chrześcijanina, u którego stwierdzono tak zwaną heroiczność cnót. W roku 1747 papież Bene-dykt XIV prawo beatyfikowania zastrzegł Stolicy Apostolskiej.

  Zob. kanonizacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustynianizm

  System filozoficzny i teologiczny św. Augustyna z Hippony (354-430); jest to synteza kładąca nacisk:

  a. na nadrzędną wolność Boga w udzielaniu łaski,

  b. na pierwszeństwo oświecenia Bożego nad ludzką wiedzą.

  Własne poglądy św. Augustyna nazywano czasem augustynizmem, żeby je odróżnić od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beraka

  (hebr. “błogosławieństwo”). Żydowska modlitwa dziękczynna (np. Rdz 24,27; Ps 28, 6). Chrześcijański wyraz “eucharystia” jest odpowiednikiem hebrajskiego “beraka”.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm

  Herezja potępiona na Soborze Nicejskim I (325); nazwa pochodzi od imienia kapłana alek-sandryjskiego, Ariusza (ok. 250 - 336), który twierdził, że Syn Boży nie był Bogiem z samej natury, lecz tylko pierwszym spośród stworzeń (por. DH 125-126, 130; ND 7,8).

  Arianizm spowodował wielki i po-ważny niepokój w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm

  Kierunek filozoficzny wywodzący się od Arystotelesa (384-322 przed Chr.); jego cechą znamienną jest większy realizm niż ten, jaki głosiła wcześniejsza i często z nim rywalizująca szkoła pla-tońska.

  Przez Ojców Kościoła był zaniedbywany albo odrzucany, w Średniowieczu jednak - dzięki poparciu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry