Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Eparchia

  (gr. “prowincja, okręg”). Wyraz często występujący w kanonach soborów powszechnych na Wschodzie, a oznaczający kościelną jednostkę administracyjną kierowaną przez metropolitę. Obecnie odpowiada ona diecezji.

  Zob. diecezja, egzarcha.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eschatologia

  (gr. “nauka o rzeczach ostatecznych”). Gałąź teologii systematycznej zajmująca się osta-tecznym królestwem Bożym takim, jakie zostało wyrażone w czasach przygotowania w Starym Testamencie (np. nadzieje mesjańskie), w przepowiadaniu Jezusa i nauczaniu Kościoła nowotestamentalnego. Według Alberta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epifania

  (gr. “ukazanie się, objawienie”). Ogólnie rzecz biorąc, jest to każde objawienie się bóstwa w czasie i przestrzeni (Wj 3,12; 19,18; Dz 2,3-4). Pisma św. Jana wskazuj ą na wcielenie i na całe życie Chrystusa jako na epifanię (J 1, 14; 1 J 1, 1-3).

  Na Wschodzie, przynajmniej od IV wieku, 6 stycznia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esseńczycy

  Ascetyczne i doskonale zorganizowane ugrupowanie żydowskie, o którym wspominają: Filon (ok. 20 przed Chr. - ok. 50 po Chr.), Pliniusz Starszy (ok. 23-79) oraz Józef Flawiusz (ok. 37 - ok. 100).

  Prawdopodobnie ich historia rozpoczyna się w drugim stuleciu przed Chrystusem, i trzeba ich chy-ba utożsamiać ze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika

  (gr. “list okólny”). List biskupa przeznaczony do szerokiego rozpowszechnienia. Od wieku XVIII katolicy zachodni stosują ten wyraz na oznaczenie listu skierowanego przez papieża do całego Kościoła albo do jego części.

  Encykliki papieskie same z siebie nie są nieomylnymi wypowiedziami, lecz raczej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskomunika

  (łac. “wykluczenie ze wspólnoty”). Wyłączenie z życia sakramentalnego i korzystania z pełni praw w Kościele (CIC 1331; CCEO 1434). Ekskomunika albo automatycznie następuje po dokona-niu pewnych czynów, albo bywa ogłaszana przez sąd kościelny lub odpowiednią władzę.

  Zob. anatema, ferendae sententiae...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzemplaryzm

  (łac. “wzór, przykład, model”). Teoria, która w wyjaśnianiu rzeczywistości kładzie na-cisk na znaczenie przyczynowości wzorczej.

  Zwolennicy tej teorii uważają, że wartość korzystnej dla nas działalności zbawczej Chrystusa polega w bardzo dużym stopniu - a może nawet wyłącznie - na tym, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enhypostazja

  (gr. “w osobie”). Nauka o tym, że Chrystus ma pełną ludzką naturę, która się uosobiła w ten sposób, że została przyjęta przez hipostazę albo słowo. Człowieczeństwo Chrystusa istnieje w hipo-stazie Słowa Bożego (stąd enhypostazja).

  Zapewne przedstawiciel neochalcedonianizmu Leoncjusz z Jerozolimy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspiacja

  (łac. “odpokutowanie za winę, oczyszczenie”). Wynagrodzenie za grzechy i naprawa szkód wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. Żydzi potrzebę odpokutowania za grzechy wyrazili w ustanowieniu dnia pokutnego, Jom Kippur.

  Nowy Testament, a szczególnie autor Listu do Hebrajczyków, uważa, że Chrystus jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzorcyzm

  (gr. “zaprzysięganie, zaklinanie pod przysięgą”). Wypędzanie złych duchów (albo nawet samego diabła) z ludzi opętanych albo nawiedzonych ich mocą.

  Pewną formę egzorcyzmu odnajdujemy w modlitwach poprzedzających chrzest. W wypadku człowieka opętanego egzorcysta wyznaczony przez biskupa sprawuje obrzęd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry