Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Extra ecclesiam nulla salus

  (łac. “poza Kościołem nie ma zbawienia”). Sentencja pochodząca od św. Cypriana z Kartaginy (zm. 258), która podkreśla konieczność przynależności do Kościoła Chrystusowe-go, żeby osiągnąć zbawienie (Mk 16,16; LG 14).

  Nie oznacza to jednak, że odmawia ona zbawienia tym, którzy nie należą wprawdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wieczysta

  Wyrażenie upowszechnione przez neoscholastyków, ale sięgające korzeniami do Augustyna Steuchusa (1496-1548), biskupa Kissamos na Krecie, który w swym dziele pt. De perenni Philosophia (1540) wnioskował za istotną zgodą między (a) myślą takich chrześcijańskich platoników jak Marsyliusz Ficino (1433-1499)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fides ouaerens intellectum

  (łac. “wiara szukająca zrozumienia”). Jest to tytuł, jaki św. Anzelm z Canterbury (ok. 1033-1109) nadał pierwotnie jednemu ze swych dzieł (nazwanemu później Proslogion).

  Wyrażenie to, będące odmianą Augustynowego “credo, ut intellegam” (łac. “wierzę, żebym mógł zrozu-mieć”), wskazuje, że w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faryzeusze

  (hebr. “oddzieleni”). Pobożne ugrupowanie żydowskie, które się ukształtowało w II stuleciu przed Chr., przyjmowało zarówno Prawo pisane, jak ustne i skrupulatnie zachowywało wiele praktyk (na podstawie 366 pozytywnych oraz 250 negatywnych norm). Krytykowali oni Jezusa za przebaczanie grze-chów, za łamanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma sakramentu małżeństwa

  Sposób sprawowania obrzędu sakramentu małżeństwa, ustalony w roku 1563 przez Sobór Trydencki i nakazany przez prawo kanoniczne (CIC 1108-1123; CCEO 828-842).

  Żeby małżeństwo było ważne, musi być zawarte przed biskupem miejscowym, przed kapłanem związa-nym urzędowo z konkretną parafią albo przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filioque

  (łac. “i Syna”). Wyrażenie dodane do Nicejsko-konstanty-nopolitańskiego wyznania wiary na synodzie, który się po raz czwarty odbył w hiszpańskim mieście Braga (675), ponieważ wydaje się, że dodanie go do wyznania wiary trzeciego synodu w Toledo (589) jest interpolacją (zob. DH 470). Wskazuje ono na to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Febronianizm

  Niemiecka teoria o stosunkach między Kościołem a państwem, odrzucająca niektóre papieskie uprawnienia jako nabytki średniowieczne.

  Nazwa pochodzi od nazwiska Johanna Nikolausa von Hontheima (1701-1790), biskupa pomocniczego w Trier, który w roku 1763 pod pseudonimem lustinus Febronius opublikował książkę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filokalia

  (gr. “umiłowanie piękna”).

  1. Antologia tekstów z pism Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) sporządzona przez św. Bazylego Wiel-kiego (ok. 330-379) i św. Grzegorza z Nazjanzu (329-389).

  2. Ten sam tytuł wybrano dla antologii wypowiedzi na temat ascezy, życia samotnego i modlitwy serca zwanej hezychazmem; teksty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia

  (gr. “nauka o zjawiskach”). Studium nad fenomenami, czyli zjawiskami, w przeciwień-stwie do noumena (gr. “rzeczy pojęte umysłem”), czyli do rzeczy takich, jakie są same w sobie, a nie takich, jakie nam się jawią.

  Po Immanuelu Kancie (1724-1804), który wprowadził ostre rozróżnienie mię-dzy światem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia

  (gr. “umiłowanie mądrości”). Nauka o najbardziej ogólnych zasadach rzeczy i o naszej wiedzy o nich. Filozofia grecka po Sokratesie (ok. 469-399 przed Chr.) i Platonie (ok. 428-348 przed Chr.) szczyt osiągnęła u Arystotelesa (384-322 przed Chr.), który ją umieścił w jednolitym systemie nauczania; sys-tem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt

Do góry