Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konferencje w Lambeth

  Spotkania biskupów anglikańskich rozpoczęte w roku 1867 i odbywające się obecnie co dziesięć lat zazwyczaj w Londynie, w rezydencji arcybiskupa Canterbury. Konferencje te zwołuje arcybiskup Canterbury, który zajmuje pierwsze miejsce wśród metropolitów anglikańskich, lecz poza Wielką Brytanią posiada...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunia święta duchowa

  Przyjęcie Komunii św. pragnieniem, jeżeli rzeczywiste jej przyjęcie jest niemożliwe. Ci wszyscy, którzy chcą duchowo mieć udział w Ciele Chrystusa, powinni się do tego tak przygotować jakby uczestniczyli we Mszy św. (np. przez wyrażenie prośby o przebaczenie grzechów, przez czytanie Pisma Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfucjanizm

  Wierzenia i zasady życia przejęte ze starych chińskich klasyków i w specjalny sposób przekazane przez Konfucjusza, czyli przez K’ung Fu-tzu (ok. 550-478 przed Chr.).

  Możliwe, że jest on autorem ostatniej z pięciu klasycznych albo “kanonicznych” ksiąg: Szu King (dokumenty historyczne), Szhi-King (wiersze)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncelebra

  (łac. “świętować wspólnie”). Wspólne sprawowanie tej samej czynności sakramentalnej przez kilku szafarzy pod przewodnictwem głównego celebransa.

  Zwyczaj ten powstał w Kościele pier-wotnym i przetrwał na Wschodzie, podczas gdy na Zachodzie ograniczono go do kilku tylko okazji, takich jak święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunia święta

  Udział w Ciele Chrystusa przez przyjęcie konsekrowanej Hostii w czasie Mszy św. i po należnym przygotowaniu (np. poprzez jednogodzinny “post”, czyli powstrzymanie się od jedzenia i picia, za wyjątkiem wody, oraz, gdy jest taka potrzeba, przez wyspowiadanie się z grzechów ciężkich).

  Jeżeli się Komunię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO)

  Zarys prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich ogłoszony przez papieża Jana Pawła II (ur. 1920) w roku 1990. Już w roku 1927 - w dziesięć lat po ogłoszeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC) przez papieża Benedykta XV - Kongregacja do Spraw Kościoła Wschodniego (obecnie: Kościołów) zwróciła uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kenoza

  (gr. “odarcie, ogołocenie”). Uniżenie samego siebie, jakiemu się Druga Osoba Trójcy Przenaj-świętszej poddała wskutek wcielenia (Flp 2, 5-11; zob. 2 Kor 8, 9). Nie oznaczało to i nie mogło ozna-czać utraty Bożej natury lub substancji.

  Odnosi się to raczej do przyjęcia ograniczeń związanych z ludz-kim...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegialność

  (śrdw.-łac. “collegium, zrzeszenie”). Odpowiedzialność za cały Kościół ciążąca na biskupach wzajemnie ze sobą połączonych i zachowujących łączność z głową kolegium biskupów, papieżem (LG 22-23, CIC 336-341; CCEO 49-54).

  Kolegialność najwyraźniej występuje podczas obrad soboru powszechnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiddusz

  (hebr. “poświęcenie”). Nazwa nadawana bardzo staremu żydowskiemu sposobowi zachowywania szabatu i innych świąt obowiązkowych. W wigilię święta (np. w piątek wieczorem przed szabatem) podczas wieczerzy głowa rodziny podaje wszystkim obecnym kubek wina i odmawia błogosławieństwo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolekta

  (łac. “zbierać”). Pierwsza zmienna modlitwa podczas Mszy św. odprawianej w obrządku łaciń-skim, następująca bezpośrednio po akcie pokutnym, a w niedziele, uroczystości i święta – po Gloria. Wyraża ona to, o co zgromadzenie może się w milczeniu modlić i w ten sposób “zbiera” jego modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt

Do góry