Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Materializm

  Światopogląd, który odrzuca istnienie takich duchowych bytów, jak Bóg i dusza ludzka, a przyjmuje wyłącznie istnienie rzeczywistości dostrzegalnej zmysłami oraz istniejącej w czasie i przestrzeni.

  Klasyczną postać materializmu ukształtował filozof grecki Epikur (341-270 przed Chr.), a w formę poetycką...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Locus theologicus

  (łac. “miejsce teologiczne”). Główne tematy będące przedmiotem wiary chrześcijańskiej (=loci communes, czyli “miejsca wspólne, łączące wszystkich, na które się wszyscy zgadzają”), inaczej mówiąc, podstawowe zasady i źródła teologii średniowiecznej, barokowej i neoscholastycznej (a także humanizmu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjonizm

  Ascetyczny ruch dualistyczny, zapoczątkowany przez Marcjona pochodzącego z Pontu w Azji Mntejszej, który przybył do Rzymu ok. roku 140, a w roku 144 został wyłączony ze wspólnoty kościelnej. W napisanych przez siebie Antytezach utrzymywał on, że Stwórca (albo Demiurg) i prawo Starego Testamentu sanie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macedonianie

  Sekta, która nazwę zawdzięcza Macedoniuszowi, biskupowi Konstantynopola od roku 342 do złożenia z urzędu przez synod ariański w roku 360. On sam wykazywał skłonności semiariańskie (zob. DH 156, 2527).

  Na Soborze Konstantynopolitańskim I (381) został wprawdzie potępiony razem z tymi, którzy odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logos

  (gr. “słowo”, “orędzie”, “rozum”). W filozofii greckiej wyrazem tym oznaczano rozum, który przenika wszechświat i nim rządzi.

  W Starym Testamencie była mowa o Logosie jako o mocy stwórczej oraz ojej uosobionym samo-objawieniu (Iz 55, 10-11; Ps 33,6, 9; 107,20). Żydowski filozof, Filon z Aleksandrii (ok. 20...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo

  Oparta na umowie wspólnota życia między jednym mężczyzną, a jedną kobietą, dzięki któ-rej stają się oni mężem i żoną, dzielą się nawzajem całym sobą, zabiegają o jak największe dobro drugie-go, w miłości rodzą i wychowują dzieci (GS 47-52). Stary Testament naucza, że zarówno mężczyzna jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lud Boży

  Izrael jako naród wybrany przez Boga, oddzielony od innych narodów i obdarowany przez Boga specjalnym przymierzem (Wj 5, 1; 19, 3-6; Pwt 4, 20; 7, 6-8; Iz 43, 20-21; Jr 31, 33; Ps 100, 3). Według Nowego Testamentu wierzący w Chrystusa tworzą nowy Lud Boży (Rz 9, 25-26; 1 P 2, 9-10; Ap 21, 3).

  Sobór Watykański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandat

  (łac. “polecenie, rozkaz”). Zaświadczenie wydane przez kompetentną władzę kościelną, stwierdzające, że człowiek wykładający dyscypliny teologiczne na uniwersytecie katolickim albo na podobnej wyższej uczelni naucza przedmiotów katolickich w łączności z biskupami (CIC 812; CCEO 644). W związku z tym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranizm

  Odmiana chrześcijaństwa biorąca początek od Marcina Lutra (1483-1546), twórcy reforma-cji niemieckiej. Po wstąpieniu do augustianów w 1505 r. został profesorem Pisma Świętego w Wittem-berdze, gdzie w roku 1517 ogłosił swoje sławne tezy w liczbie 95, w proteście przeciw gorszącemu sprzedawaniu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Nauka Maniego urodzonego w Persji około roku 215 i na rozkaz władcy perskiego obdartego żywcem ze skóry w roku 275. Mani zaczerpnął szczegóły z nauk głoszonych przez Zaraustrę, buddyzm, gnostyków i chrześcijan, a w samym sobie widział następcę proroków Starego Testamentu, Zaratustry oraz Jezusa i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry