Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Odnowa życia

  Systematyczne próby rozbudzenia nowego życia wśród niedbale lub tylko nominalnie wierzących przez pełne entuzjazmu przepowiadanie i spontaniczną modlitwę mającą na celu wywołanie powszechnej religijnej odpowiedzi.

  Ruchy takie powtarzały się od XVIII stulecia w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzezanie

  Obcięcie napletka u dziecka płci męskiej na znak przyjęcia go do wspólnoty religijnej. Ży-dzi z tego obrzędu uczynili podstawowy znak ich przymierza z Bogiem (Rdz 17, 10-14; Wj 12, 48; Kpł 12, 3).

  Wczesny Kościół zrezygnował z obrzezywania nawróconych mężczyzn, ponieważ obrzęd ten zo-stał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpokutowanie

  Wyrazu tego często się używa jako synonimu dla wyrazu “odkupienie” (a czasem przez niedbałość jako synonimu dla “ekspiacji”), a oznacza on ostateczny owoc procesu odkupienia: stać się jedno z Bogiem (od którego przedtem byliśmy odłączeni) i w ten sposób uczestniczyć w Bożym życiu.

  Wyraz ten może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

  Wprowadzone niedawno (1972) przygotowanie dorosłych, którzy chcą przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. Wciągnięci na listę katechumenów, kandydaci otrzymuj ą pouczenie o wierze i obowiązkach chrześcijan; dzieje się to zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

  Podczas sprawowania liturgii Wigilii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpusty

  Odpuszczenie kary doczesnej za popełnione grzechy, za które już wyrażono żal i które już zo-stały podarowane. To zmazanie kary czerpie Kościół ze skarbnicy nieskończonych zasług Chrystusa i z uczestnictwa świętych w Jego męce i chwale. W Kościele pierwotnym wstawiennictwo chrześcijan ocze-kujących...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddawanie czci Bogu

  Adoracja Boga, która się wyraża w uwielbieniu, dziękczynieniu, ofiarowaniu samego siebie, pokucie i prośbie. Osobiście można oddawać cześć Bogu gdziekolwiek i kiedykolwiek (J 4, 21-24).

  Chrześcijańską publiczną formą oddawania czci Bogu jest liturgia, ukierunkowana na Chrystusa, który jako najwyższy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obojętność

  Brak zainteresowania sprawami religijnymi wynikający ze zeświecczenia, braku właściwego religijnego wychowania albo osobistego zaniedbania w praktycznym wyznawaniu wiary w Boga (zob. DH 2915-2918).

  “Obojętność” może także oznaczać takie oderwanie się od wszystkich stworzeń i do-znań, które nam...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe narodzenie

  Duchowe odrodzenie, które sprawia sakrament chrztu (J 3, 5; Tt 3, 5; 1 P 1, 3). Św. Paweł mówi w sposób równoznaczny o chrzcie, że jest śmiercią starego stanu grzechu, a równocześnie nowym życiem w Chrystusie zmartwychwstałym (Rz 6, 1-11; 2 Kor 5, 17).

  Zob. chrzest.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz Boży

  Nauka, zgodnie z którą ludzie - mężczyzna i kobieta -zostali stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo (Rdz l, 26-27).

  Niektórzy Ojcowie Kościoła i późniejsi teologowie rozróżniali mię-dzy (a) “obrazem Boga”, który jest właściwością ludzi będących stworzeniami obdarzonymi rozumem i wolną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe zjednoczenie w Chrystusie jako głowie

  Użyty w Nowym Testamencie grecki wyraz anakefa-loioomai (gr. “zbierać w całość, streszczać”) w formie werbalnej odnosi się do Chrystusa, który jednoczy wszystko we wszechświecie (Ef 1, 10). Nawiązując do tej wypowiedzi, tacy Ojcowie Kościoła jak św. Ireneusz (ok. 130 - ok. 200) przedstawiali Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry