Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pochodzenie osób Boskich

  Termin teologiczny wyrażający sposób, w jaki Druga i Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej pochodzą od Ojca. Pochodzenie Syna od Ojca zwie się też “zrodzeniem”, podczas gdy pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna zwie się także “tchnieniem” (zob. DH 150, 804; ND 12,318). Św. Augustyn z Hippony...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pismo święte i tradycja

  Stosunek zachodzący między spisanym i natchnionym Słowem Boga z szerszą rzeczywistością Kościoła, która się nam jawi “w nauce, życiu i kulcie” i przekazuje “wszystkim pokole-niom to wszystko, czym on jest, i to, w co wierzy” (DV 8). Przeciw zasadzie zwolenników reformacji sola Scriptura (łac. “tylko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniesienie

  Uniesienie do góry konsekrowanej Hostii i konsekrowanego Kielicha, żeby zachęcić zgro-madzonych do adoracji Chrystusa obecnego właśnie w sposób eucharystyczny i żeby wyrazić nasze ofiarowanie się Bogu.

  W obrządku ambrozjańskim, łacińskim i w obrządku mozarabskim kanon mszalny, zwany także Modlitwą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platonizm

  Kierunek filozoficzny, któremu początek dał Platon (427-347 przed Chr.); Akademia Platońska pozostawała ośrodkiem nauczania - chociaż niekoniecznie samego platonizmu - dopóki nie została zamknięta przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565) w roku 529 po Chrystusie. Słynne Dialogi, w których...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poganie

  (z łac. “paganus = mieszkaniec wsi”). Wyrazu tego pierwotnie używano na oznaczenie tych mieszkańców cesarstwa rzymskiego, którzy mieszkali we wsiach i stali się chrześcijanami później, ponieważ głoszono im Ewangelię po zewangelizowaniu ludności miejskiej.

  W Starym Testamencie goim (hebr. “narody”) to ci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietyzm

  (łac. “pobożność”). Odrodzeniowy ruch w protestantyzmie, któremu kształt nadał Phlipp Jakob Spener (1635-1705) i który (na przekór powszechnej, formalnej prawowierności Kościoła oficjalnego) kładł nacisk na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, przeżycia religijne i prowadzenie zaangażowanego życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć dróg

  Pięć dowodów na istnienie Boga, które znajdują się w dziele św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) pt. Summa Theologiae. Z faktu istnienia zmian (ruchu) na świecie wnioskuje on, że istnieje “pierwszy motor nieporuszony”.

  Druga droga prowadzi od naszego doświadczenia, że istniej ą przy czy-ny powodujące...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątnica

  Po święcie Paschy (przypadającym pięćdziesiąt dni wcześniej) i obchodzonym w jesie-ni Święcie Namiotów trzecie większe święto żydowskie, w które pierwotnie świętowano zbiory zboża, a potem nadanie Prawa Mojżeszowi na Górze Synaj.

  Jako święto chrześcijańskie Pięćdziesiątnica nawiązu-je do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentateuch

  (gr. “pięcioksiąg”). Przyjęta wśród katolików i prawosławnych nazwa na oznaczenie pierw-szych pięciu ksiąg Pisma Świętego (Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa), które Żydzi nazywają Tora, a niektórzy protestanci “pierwszymi pięcioma księgami Mojżesza”. Jeśli idzie o te...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha

  (gr. “ojciec, który rządzi”). Nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, dwunastu synom Jakuba i Dawidowi (Rdz 12, 50; Dz 2, 29; 7, 8-9; Hbr 7,4). Począwszy od VI wieku, tytuł ten zo-stał nadany biskupom Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy.

  Ci patriarchowie mieli szeroki zakres...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt

Do góry