Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stworzenie

  1. Akt, którym Bóg całkowicie dobrowolnie powołał do istnienia z niczego i podtrzymuje w istnie-niu wszystkie istoty (DH 800, 3001-3003, 3021; ND 19, 327, 828). Pismo Święte interesuje sienie tyle początkiem aktu stwórczego, ile jego końcowym skutkiem, mianowicie światem stworzonym dla chwały Bożej (np...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starsi

  Ludzie odpowiedzialni w synagodze żydowskiej (Łk 7, 3), w sanhedrynie jerozolimskim (Mk 14, 43. 53; 15, 1) i we wczesnych wspólnotach chrześcijańskich (Dz 11, 30; 14, 23; 15, 22). W Nowym Testamencie wyrazy “starszy” lub “prezbiter” wydają się być synonimami wyrazów “nadzorca” albo “bi-skup” (Flp 1, 1; Tt 1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subdiakon

  (łac. “sub” = “pod” plus gr. “diakonos” = “sługa”). W Kościele człowiek, który jest na dro-dze albo do tego, by się stać wieczystym diakonem, albo do tego, by się stać diakonem, a potem kapła-nem. Posługa subdiakona istniała od III wieku.

  Na Zachodzie, gdzie go uważano raczej za sakramentale niż za...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starokatolicy

  Katolicy, którzy z różnych powodów opuścili kościół rzymskokatolicki, ale zachowali wiele tych samych zwyczajów. Najznaczniejsza ich grupa posługuje się językiem niemieckim, a odeszła ona w proteście przeciwko dogmatowi o nieomylności papieża i powszechnej jurysdykcji papieskiej, ogłoszonej na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola gratia

  (łac. “tylko łaska”). Podstawowa zasada reformatorów protestanckich wyrażająca - w gruncie rzeczy - to samo przekonanie, co zasada sola fides (łac. “tylko wiara”).

  Usprawiedliwieni jesteśmy tylko dzięki miłosierdziu Bożemu oraz dzięki zasługom Chrystusa, do których lgniemy przez wiarę, a nie przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawiedliwość

  Bezstronność i uczciwość - cechy znamienne dla dobrego sędziego. W Starym Testamencie sprawiedliwość Boga jest synonimem Bożej wierności i Jego nieustannej miłości (Mi 7, 8-20) i jest ściśle związana z Jego miłosierdziem (Syr 35, 11-24). Król mesjański przyniesie sprawiedliwość i mądrość (Iz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola scriptura

  (łac. “tylko Pismo”). Jeszcze jedna zasada reformacyjna wywodząca się od Marcina Lutra (1483-1546) i uznająca najwyższą powagę religijną słowa Bożego takiego, jakie się nam jawi w Piśmie Świętym.

  W tym sensie zasada ta może stanąć w tym samym szeregu, co stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański II (1962 - 1965)

  Zwołany przez papieża Jana XXIII (papież w latach 1958-1963) i uważany przez katolików za dwudziesty pierwszy sobór powszechny. Zebrany na jednej sesji pod prze-wodnictwem papieża Jana XXIII i na trzech sesjach pod przewodnictwem papieża Pawła VI (papież w latach 1963-1978), sobór miał na celu dostosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawiedliwość pierwotna

  Stan łaski pierwszych ludzi, zanim popełnili grzech pierworodny. Przez całe stulecia interpretowano to jako okres historyczny lepiej jednak rozumieć tę pierwotną niewinność jako dobroć nas samych jako istot stworzonych i uświęconych przez Boga (Rdz 1, 26-31).

  Do najnowszych czasów teologowie opracowali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Soma

  (gr. “ciało”). Ciało żywe (Mk 5, 29) albo martwe (Mk 15, 43). Zupełnie inaczej niż w platonizmie i neoplatonizmie, pojęcie biblijne “soma” nie zawiera w sobie jakiegokolwiek zabarwienia nienawiści wobec materii, jak gdyby dusza była uwięziona w ciele.

  W Listach św. Pawła - inaczej niż sarks (gr...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt

Do góry