Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Umiarkowanie

  Jedna z czterech cnót kardynalnych, która uzdalnia człowieka do powściągania swoich pożądań i do kontrolowania namiętności.

  Umiarkowanie, przedstawione przez Platona (427-347 przed Chr.) w postaci rydwanu ciągniętego przez trzy ogiery, którego woźnica musi mocno trzymać lejce, jeżeli nie chce...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprzedzenie

  Zasada uprzedniego udziału w wydarzeniach, które nastąpią przy końcu świata, wynikająca ze sposobu, w jaki te wydarzenia nam ukazuje zmartwychwstanie Chrystusa (l Kor 15, 20, 28), które naturę łaski i sakramentów wyjaśnia jako rzeczywisty początek naszego życia w chwale (J 6, 54; Rz 6, 3-8; 1 Kor 11...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia hipostatyczna

  Jedność między pełnym bóstwem i pełnym człowieczeństwem w jednej (boskiej) Osobie Jezusa Chrystusa, do jakiej doszło, kiedy “Słowo stało się ciałem” (J l, 14; zob. DH 252-263, 301-302; ND 606/1-12, 614-615).

  Zob. apolinaryści, arianizm, monofizytyzm, nestorianie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni w piśmie

  Pierwotnie kopiści i archiwariusze; odpowiednie zdolności i zręczność mogły im za-pewnić dalszy urzędowy awans (Ps 45, 1; Ez 7, 6; Syr 38, 24-39, 11; zob. Jr 8, 8).

  W czasach Jezusa wywodzili się przeważnie, choć nie wyłącznie, z faryzeuszów i razem z najwyższymi kapłanami i starszymi stanowili...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczynki miłosierdzia

  Czynności natchnione przez wiarę i Ducha Świętego, do których należą: modlitwa, post, jałmużna, opieka nad słabymi, odwiedzanie chorych, tworzenie wspólnoty, nauczanie i gościnność (Mt 7,12; Rz 12,1-15,13; Jk 1, 26-2,27).

  Zob. wiara i uczynki.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultramontanizm

  (łac. “ponad górami”). Pogardliwa nazwa, jaką się posługiwali gallikanie na oznaczenie tych wszystkich, którzy nadmiernie wywyższali władzę papieską i wszystkich rozwiązań oczekiwali “spoza Alp”, czyli z Rzymu. Ultramontaniści występowali przeciw takim ruchom, jak febronianizm, gallikanizm i jansenizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tytuły chrystologiczne

  W Nowym Testamencie takie wyrazy i wyrażenia, jak: Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy. Umożliwiają one spojrzenie na Jezusa z różnych punktów widzenia i zrozumienie, kim On był lub kim jest oraz czego dokonał lub dokonuje.

  Zob. Kyrios, Mesjasz, Syn Boży, Syn Człowieczy.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubóstwo

  1. Stan pozbawienia takich istotnych dóbr, jak pokarm, ubranie, dach nad głową, a także - przez analogię - stan tych, którzy w różny sposób są ubodzy duchowo. Od dawnych czasów aż do wydanej w roku 1987 encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis (łac. “Troska o sprawy społeczne” (zob. 14-19) i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzydzieści dziewięć artykułów

  Zestaw założeń doktrynalnych przyjętych przez Kościół anglikański w roku 1571, które częściowo różnią anglikański stosunek do spraw kontrowersyjnych od Kościoła rzymskokatolickiego oraz od protestantyzmu kontynentalnego.

  Artykuły te, które często pozwalają na nieco rozbieżne interpretacje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy rozdziały

  Wybrane pisma trzech autorów, oskarżonych o sprzyjanie nestorianizmowi, których Justynian I (cesarz 527-565) potępił pośmiertnie, uważając to za gest dobrej woli wobec monofizytów występujących przeciw uchwałom Soboru Chalcedońskiego (451).

  Potępienie dotknęło pisma i osobę Teo-dora z Mopsuestii (ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt

Do góry