Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Życie religijne

  Kontrolująca samą siebie działalność, która się nie zadowala samą tylko teoretyczną walką o prawdę, ale ma na celu jej sprawdzenie przez przekształcenie społeczeństwa. Przynależność do chrześcijaństwa domaga się życia religijnego, którego ogniskiem jest Jezus i które - dalekie od zaciemniania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrodzony a nie stworzony

  Nauka Soboru Nicejskiego I (325) o tym, w jaki sposób Syn Boży odwiecznie pochodzi od Ojca niebieskiego, mimo że nie został On przez Niego stworzony (zob. DH 125; ND 7).

  Zob. arianizm, Sobór Nicejski I, wspólistotny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie zakonne

  Sposób życia chrześcijan, którzy praktykują rady ewangeliczne czystości, ubóstwa i po-słuszeństwa i prowadzą życie wspólne pod kierownictwem przełożonego.

  Na początku odbywaj ą oni nowicjat, a złożone przez nich śluby reguluj ą ich sposób życia. Na Zachodzie zatwierdzone formy życia zakonnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie do piekieł

  Tradycyjne sformułowanie (występujące w apostolskim wyznaniu wiary, ale nie w Nicejskim) na oznaczenie:

  a. pobytu Chrystusa wśród zmarłych po Jego śmierci na krzyżu,

  b. zwycięstwa, jakie odniósł On nad śmiercią, co ikonografia bizantyńska wyrażała często, przed-stawiając uwolnienie Adama i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi

  Ludzie pochodzenia hebrajskiego lub wyznający judaizm. Zgodnie z prawem wydanym w roku 1962 przez państwo Izrael Żydem jest człowiek, który się urodził z matki Żydówki albo przeszedł na judaizm.

  Zob. hebrajczycy, judaizm.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwiastowanie

  Święto wspominające uroczyście orędzie o poczęciu Chrystusa, które anioł Gabriel przy-niósł Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1, 26-38). Wydaje się, że to wywodzące się z Bizancjum święto od VII wieku obchodzono w Rzymie. Dzień 25 marca przypada na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, które...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła wschodniego prawa kanonicznego

  Przepisy o sposobie postępowania członków Kościoła i jego pasterzy, wywodzące się zazwyczaj z soborów powszechnych i synodów. Od chwili oficjalnego uznania Kościoła przez państwo, przepisy kościelne stały się automatycznie prawem dla cesarstwa i weszły w Kodeks Teodozjusza, a jeszcze bardziej w Kodeks...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwinglianizm

  Ruch wśród protestanckiej reformacji, któremu początek dał Ulryk (albo Huldreich) Zwingli (1484-1531), wprowadzając reformację w Zurychu. Odrzucając autorytet papieża, Mszę św. jako ofiarę, nabożeństwo do świętych i celibat księży, próbował w Zurychu wprowadzić teokrację.

  Jego interpretacja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie umarłych

  Ostateczne życie po śmierci dane mocą Bożą całej istocie ludzkiej (czyli i ciału i duszy). Wprawdzie w Starym Testamencie wiara w powszechne zmartwychwstanie pojawiła się późno, wynikała ona jednak ze starodawnego żydowskiego przekonania, że Bóg jest wiernym, sprawiedliwym i wszechmocnym Panem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie Chrystusa

  Nie jest to zwyczajny powrót do ziemskiego życia, jakim było na przykład przywrócenie do życia córki Jaira (Mk 5, 22-24. 35-43), ale przejście Jezusa przez śmierć do Jego ostatecznie przekształconego życia (Rz 1, 3-4; 1 Kor 15, 42-50), które zapoczątkowało końcowe zmar-twychwstanie ludzi i ich świata...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt

Do góry