Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADIAFORA

  (gr. adiaphora = obo­jętność; rzeczy i czyny nie poddające się moralnej ocenie) Podstawowy ter­min greckiej filozofii życia (-> cynicyzm, wczesny —> sceptycyzm, -> stoicyzm), określający czyny moral­nie ani dobre, ani złe.

  Także staroży­tny (grecki) ideał mądrości — najwyż­sze dobro i cel ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHINSA

  (sanskr. ahinsa = niekrzywdzenie, nieszkodzenie) Zasada nie uży­wania przemocy wobec istot żywych, naczelna w etykach religii indyjskich, w formie najbardziej radykalnej wys­tępująca w dźinizmie.

  Podstawą uzna­wania a. jest wiara w przyszłe (także wykraczające poza czasokres aktual­nego żywota; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

  (łac. ąffectus = namiętność, pożądanie, wzburzenie, wzruszenie)

  [1] W znaczeniu powszechnie uży­wanym: krótkotrwałe i silne uczucie uzależnione od temperamentu czło­wieka, znacząco osłabiające jego samokontrolę.

  [2] W filozofii m.in.:

  a) a. w -» stoicyzmie (zawiść, pożą­danie, smutek, obawa)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI

  (łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia)

  [1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek faktów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYHISTORYZM

  Stanowisko —» historiozofi­czne, formułowane w opozycji do —> historyzmu, eksponujące zasadę nie­zmienności w dziejach. Ahistoryczny sposób myślenia cechuje wskazywa­nie na ponadczasowe, trwałe wartości oraz struktury.

  A. występuje w teorii wiecznego powrotu, obecnej w sta­rożytnych kulturach (i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

  (łac. ąffirmatio = potwierdzenie, przyjęcie)

  [1] W teorii poznania: moment stwierdzenia lub uznania czegoś pozytywnie (asercja) lub negatywnie (negacja).

  [2] W lo­gice: czynność stwierdzenia przyna­leżności dwóch pojęć do siebie (np. „drzewo jest rośliną"), w odróżnieniu od negacji, która wyklucza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A POSTERIORI

  (łac. a posteriori = potem, w następstwie)

  [1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm), metodologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródło “Q”

  Przypuszczalny, zagubiony dokument, złożony przeważnie z wypowiedzi Jezusa (zwanych z grecka logiami), który święci Mateusz i Łukasz mieliby potraktować jako główne źródło swoich Ewangelii. Bardzo wielu uczonych przyjmuje tę hipotezę, wyjaśnia ona bowiem wiele ścisłych podobieństw między Mateuszem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie monastyczne

  Ruch zrodzony wśród ochrzczonych wiernych, którzy odpowiadają na wezwanie Chrystusa do dążenia do doskonałości (Mt 5, 48; 19, 16-26) w ten sposób, że przez zachowanie ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oddają się życiu modlitwy, sprawują wspólnie służbę Bożą i wzajemnie sobie usługują.

  Pod...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie pozagrobowe

  Świadome i osobowe życie istot ludzkich, które dzięki mocy Bożej nadal żyją, mimo że je dotknęła śmierć biologiczna. Chociaż Kościół naucza, że ostatecznie wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety znajdą się albo w niebie, albo w piekle, oficjalna wiara chrześcijańska nie mówi szczegółowo, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry