Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  (gr. aksios = mający wartość, wartościowy, cenny, godny + logos = nauka, słowo), OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI Dyscyplina filozoficzna (jeden z podstawowych —> działów filozofii), której zagadnienia obejmu­ją problematykę:

  a) interpretacji i de­finicji samego pojęcia —> wartości;

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

  (łac. alter = je­den z dwóch, różny, odmienny; alternus = na przemian następujący) Zdanie (lub funkcja zdaniowa) utwo­rzone z innych zdań (lub funkcji zda­niowych) za pomocą funktora praw­dziwościowego „v" („lub"), czasami nazywane też sumą logiczną.

  A. jest prawdziwa, jeśli co najmniej jedno z jej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia. Byt doskonały, pier­wotny, niezależny, nieuwarunkowa-ny, nieograniczony. Ostateczna racja bytu. Jako byt konieczny i niezłożony jest racją istnienia bytów przygod­nych i złożonych. Koncepcja a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRYKAŃSKA ETNOFILOZO­FIA

  Szerokie określenie podejmo­wanych w XX w. prób stworzenia ogólnoafrykańskiego lub też partykularno-plemiennego światopoglądu. W koncepcjach tych zwracano głównie uwagę na pojmowanie człowieka, moralności i Boga. Podejmowano też problematykę ontologiczną.

  Czo­łowym przedstawicielem a.e. był P...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM

  (łac. absolutus = bezwarunkowy, nieograniczony)

  [1] W teorii poznania: przeciwstawne —> relatywizmowi stanowisko głoszące bezwzględny (absolutny) charakter prawdziwości sądu (prawdy), tzn. jej niezmienność i niezależność od tego, kto sąd uznaje i jakie okoliczności temu towarzyszą.

  [2] W aksjologii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAPIZM

  Kategoria zapropono­wana przez Peirce'a, nawiązująca do —» neoplatońskiego pojęcia agape („miłość niebiańska"). W Peirce'a teleologicznej teorii ewolucji oznaczała cechę rzeczywistości „odpowiadającej miłością" na „przyciągający ją" osta­teczny cel. (LZ)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  (łac. abstraho = oderwać, oddzielić, wyróżnić)

  [1] W teorii poznania: czynność lub proces, polegający na myślowym wyodręb­nieniu w jakimś przedmiocie jednych jego cech (np. istotnych), a pominię­ciu innych (współistniejących z pier­wszymi, ale pod pewnym względem nieistotnych). Wytwory procesu a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATOLOGIA

  (gr. agathon = dob­ro + logos = nauka) Teoria lub nauka, której przedmiotem jest dobro rozu­miane bądź jako transcendentalna własność bytu (dobro ontyczne), bądź jako własność przedmiotu pożądania (dobro etyczne). W pierwszym przy­padku jest częścią metafizyki, w dru­gim zaś działem filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

  (łac. absurdus = fałszywy, sprzeczny; od absurdus = dźwięk,ton, który brzmi niezgodnie)

  [1] W znaczeniu ogólnym: to, co jest sprze­czne z rozumem. Wyrażenie jawnie fałszywe, tj. sprzeczne z wyrażeniem uważanym za oczywiście prawdziwe.

  [2] W logice i językoznawstwie: wew­nętrznie sprzeczna nazwa (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  (gr. agnostos = nieznany) Stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność:

  a) czegokolwiek - a. powszechny;

  b) określonej kategorii przedmiotów, np. „rzeczy samych w sobie" (—> noumeri) czy „istot rzeczy", albo też określonego przedmiotu, w szczegól­ności Boga - a. częściowy.

  Na ogół odnosi się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt

Do góry