Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AION, EON

  (gr. aion = wiek, czas)

  [1] W filozofii greckiej: termin ozna­czający czas życia; między jego stworzeniem a końcem (He-raklit). Także przeciwieństwo czasu w sensie wieczności (Platon).

  [2] W -> gnostycyzmie: a., to byt pośredni między Stwórcą a stworzeniem, to —> emanacja bylu najwyższego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

  (łac. actus = czyn, czynność, urzeczywistnienie; odpowiednik gr. energeia)

  [1] W metafizyce Arysto-telesowkiej i tomistycznej: pojęcie pierwotne oznaczające, w przeci­wieństwie do czystej możności (po­tencji), albo faktyczne zaistnienie lub urzeczywistnienie się czegoś (a. egzy­stencji), albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA

  [1] Szkoła filozoficzna założona w 385 r. p.n.e. przez Platona w Atenach (w pobliżu gaju Akademo-sa - stąd nazwa). Pod kierownictwem Speuzypa i Ksenokratesa z Chalce­donu kultywowała filozofię platoń­ską.

  W późniejszych czasach (III w. p.n.e.) została opanowana przez scep­tycyzm (min. w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  (łac. activus = czyn­ny, działający)

  [1] Pogląd akcen­tujący konieczność działania człowie­ka w świecie przyrodniczym i w życiu społecznym.

  [2] Stanowisko przyzna­jące prymat woli i czynu nad intelek­tem (np. Nietzsche, —> filozofia ży­cia). W stanowiskach inspirowanych —» irracjonalizmem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCYDENS

  (łac. accidens = przy­padkowy, uboczny, nieistotny; acci-dere = przytrafiać się; adcadere = upaść obok, dołączyć się) Przypad­łość: nieistotna, niekonieczna, przy­padkowa cecha bytu; element zmien­ny; własność niesamodzielna, nie mo­gąca istnieć bez podłoża.

  [1] W kla­sycznej filozofii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy".

  Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM

  (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTY-KOGNITYWIZM, NONKOGNITY-WIZM, NONKOGNICJONIZM Sta­nowisko w -» metaetyce, opozycyjne wobec -> kognitywizmu.

  A. traktuje wypowiedzi etyczne (oceny i normy) jako pseudozdania, tzn. odmawia im statusu wypowiedzi o charakterze po­znawczym w tym sensie, iż mówią one (wg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

  (gr. aletheia = nieskry­tość; to, co nieskryte; od a = nie + letheia = skrytość, zatajenie) Filo­zoficzną treść tego słowa najczęściej oddaje się za pomocą łacińskiego veritas (-> prawda).

  Z tym, że - sto­sownie do określenia Heideggera z Sein undZeit (1927) - a. w sensie prawdy winna być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  (gr. a = nie + kosmos = świat) Stanowisko zaprzeczające realności świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu i, jako takie, stanowiące konsekwencję założeń -> immaterializmu, szczególnie w jego wersji głoszonej przez Berkeleya (—> esse   est  percipere   aut   percipi).

  Główne tezy tej koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA

  (łac. alienus - obcy, przynależny do kogoś innego), WY­OBCOWANIE Kategoria filozoficz­na upowszechniona przez Hegla, Feuerbacha i Marksa.

  W filozofii Hegla pojęcie a. służyło na oznacze­nie jednej z głównych sił napędo­wych rozwoju społecznego, która za­czyna działać wtedy, gdy istnienie nie realizuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt

Do góry