Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKA FILOZOFIA (USA)

  AMERYKAŃSKA    FILOZOFIA (USA) - jej początki wiążą się z purytanizmem i elementami kalwinizmu przywiezionymi do Ameryki przez pierwszych kolonizatorów. Najbardziej wpływowym myślicie­lem tej orientacji był później J. Edwards (1703-1758), który uważał, że człowiek, jako istota grzeszna, nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  AKTYWIZM (łac. activus = czyn­ny, działający) [1] Pogląd akcen­tujący konieczność działania człowie­ka w świecie przyrodniczym i w życiu społecznym. [2] Stanowisko przyzna­jące prymat woli i czynu nad intelek­tem (np. Nietzsche, —> filozofia ży­cia). W stanowiskach inspirowanych —» irracjonalizmem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  ALETEJOLOGIA (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy". Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM, ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  AKOGNITYWIZM (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  >

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

  ALETHEIA (gr. aletheia = nieskry­tość; to, co nieskryte; od a = nie + letheia = skrytość, zatajenie) Filo­zoficzną treść tego słowa najczęściej oddaje się za pomocą łacińskiego veritas (-> prawda). Z tym, że - sto­sownie do określenia Heideggera z Sein und Zeit (1927) - a. w sensie prawdy winna być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHINSA

  AHINSA (sanskr. ahinsa = niekrzywdzenie, nieszkodzenie) Zasada nie uży­wania przemocy wobec istot żywych, naczelna w etykach religii indyjskich, w formie najbardziej radykalnej wys­tępująca w dźinizmie. Podstawą uzna­wania a. jest wiara w przyszłe (także wykraczające poza czasokres aktual­nego żywota; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHISTORYZM, ANTYHISTORYZM

  AHISTORYZM (ang. ahistorism, niem. Ahistorismus), ANTYHISTORYZM Stanowisko —» historiozofi­czne, formułowane w opozycji do —> historyzmu, eksponujące zasadę nie­zmienności w dziejach. Ahistoryczny sposób myślenia cechuje wskazywa­nie na ponadczasowe, trwałe wartości oraz struktury. A. występuje w teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AION, EON

  AION, EON (gr. aion = wiek, czas) [1] W filozofii greckiej: termin ozna­czający czas życia między jego stworzeniem a końcem (Heraklit). Także przeciwieństwo czasu w sensie wieczności (Platon). [2] W -> gnostycyzmie: a., to byt pośredni między Stwórcą a stworzeniem, to —> emanacja bylu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA

  AKADEMIA [1] Szkoła filozoficzna założona w 385 r. p.n.e. przez Platona w Atenach (w pobliżu gaju Akademosa - stąd nazwa). Pod kierownictwem Speuzypa i Ksenokratesa z Chalce­donu kultywowała filozofię platoń­ską. W późniejszych czasach (III w. p.n.e.) została opanowana przez scep­tycyzm (min. w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCYDENS

  AKCYDENS (łac. accidens = przy­padkowy, uboczny, nieistotny; accidere = przytrafiać się; adcadere = upaść obok, dołączyć się) Przypad­łość: nieistotna, niekonieczna, przy­padkowa cecha bytu; element zmien­ny; własność niesamodzielna, nie mo­gąca istnieć bez podłoża. [1] W kla­sycznej filozofii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /2 736

  praca w formacie txt

Do góry