Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANAMNEZA

  ANAMNEZA (gr. anamnesis = przy­pomnienie sobie) [1] U Platona: poz­nanie, w sensie procesu przypomina­nia sobie przez duszę rozumną tego, co „postrzegała" w trakcie preegzystencji w świecie idei. [2] U Aure­liusza Augustyna: poznawanie (przy­pominanie) prawd wiecznych, do­stępnych człowiekowi dzięki -»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA

  Orien­tacja filozoficzna istniejąca od po­czątku XX w. w Wielkiej Brytanii (powstała w Cambridge, rozwijana w Oxfordzie). Twórcami szkoły byli: Moore, Russell oraz Wittgenstein. Punktem wyjścia tez formułowanych w ramach a.sz. był sprzeciw wobec idealistycznej metafizyki. Za naczel­ne zadanie filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

  ANARCHIZM (gr. anarchia = nierząd, bezrząd) Zrodzony jeszcze w czasach starożytnych, a rozwijający tię głównie w XIX w., utopijny ruch społeczno-polityczny, zmierzający do Obalenia wszelkich form władzy pań­stwowej, zniesienia własności prywatnej i ustanowienia nieograniczonej wolności jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  AKOSMIZM (gr. a = nie + kosmos = świat) Stanowisko zaprzeczające realności świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu i, jako takie, stanowiące konsekwencję założeń -> immaterializmu, szczególnie w jego wersji głoszonej przez Berkeleya (—> esse   est  percipere   aut   percipi).Główne tezy tej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA, WYOBCOWANIE

  ALIENACJA (łac. alienus - obcy, przynależny do kogoś innego), WYOBCOWANIE

  Kategoria filozoficz­na upowszechniona przez Hegla, Feuerbacha i Marksa. W filozofii Hegla pojęcie a. służyło na oznacze­nie jednej z głównych sił napędo­wych rozwoju społecznego, która za­czyna działać wtedy, gdy istnienie nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA , OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI

  AKSJOLOGIA (gr. aksios = mający wartość, wartościowy, cenny, godny + logos = nauka, słowo), OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI

  Dyscyplina filozoficzna (jeden z podstawowych —> działów filozofii), której zagadnienia obejmu­ją problematykę: a) interpretacji i de­finicji samego pojęcia —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

  ALTERNATYWA (łac. alter = je­den z dwóch, różny, odmienny; alternus = na przemian następujący) Zdanie (lub funkcja zdaniowa) utwo­rzone z innych zdań (lub funkcji zda­niowych) za pomocą funktora praw­dziwościowego „v" („lub"), czasami nazywane też sumą logiczną. A. jest prawdziwa, jeśli co najmniej jedno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

  AKSJOMAT (gr. aksjoma = prze­słanka) [1] W logice, wg określenia Arystotelesa: a. jest „każda teza przyjęta bez dowodu i nie wymagająca dowodu". W systemach deduk­cyjnych (—> dedukcja) a. nazywa się twierdzenia pierwotne tych syste­mów, przyjęte bez dowodu i stano­wiące ostateczne racje logiczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUIZM

  ALTRUIZM (łac. alter = drugi, inny) Termin wprowadzony przez Comte'a, oznaczający bezinteresowną troskę o dobro innych ludzi, życzliwość, go­towość do poświęceń, sympatię wzglę­dem bliźnich. A., rozumiany jako ideał moralny bądź jako wrodzona człowie­kowi postawa, przeciwstawiany jest —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

  AKT (łac. actus = czyn, czynność, urzeczywistnienie; odpowiednik gr. energeia) [1] W metafizyce Arystotelesowkiej i tomistycznej: pojęcie pierwotne oznaczające, w przeci­wieństwie do czystej możności (potencji), albo faktyczne zaistnienie lub urzeczywistnienie się czegoś (a. egzy­stencji), albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt

Do góry