Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APEIRON

  APEIRON (gr. apeiron = bezkres, nieskończoność, nieokreśloność) [1] U Anaksymandra (—> jońska filozo­fia): określenie —> arche, jako nieskończonej prazasady (pratworzywa) wyłaniającej z siebie uporządkowaną i zmysłowo postrzegalną rzeczywi­stość. [2] W nauce —» pitagoreizmu: kategoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APERCEPCJA

  APERCEPCJA (łac. adpercipere = dostrzegać, ujmować; od ad = do + percipere = spostrzegać) [1] W filo­zofii nowożytnej (poczynając od Descartes'a): nazwa niektórych (spe­cjalnie wyróżnianych w obrębie po­szczególnych systemów) ujęć, aktów lub procesów poznawczych, najczęś­ciej (choć nie zawsze)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIA

  ANTYNOMIA (gr. antinomia = sprzeczność w przepisach prawnych; od anti = sprzeczność z czymś + nomos - prawo), PARADOKS [1] W logice: para zdań, z których każde zasługuje na uznanie, choć zarazem są to zdania między sobą sprzeczne. Wyróżnia się: a) a. logiczne, zwane też teoriomnogościowymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCYPACJA

  ANTYCYPACJA (łac. anticipatio, gr. prolepsis - uprzedzenie, wyprze­dzenie) [1] W psychologii: wyprze­dzenie, poprzez myśl, przyszłych zdarzeń lub przewidywanie, odgady­wanie tego, co ma nastąpić. A. jest możliwa dzięki odwołaniu się do wcześniejszego doświadczenia. [2] W metodologii: przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATYLOGIA

  ANTYLOGIA (gr. antilogia = zaprzeczenie, kontrargument; anti = przeciwko, przeciw, naprzeciw + log= słowo, myśl) [1] Kategoria związana, przede wszystkim, ze sta­nowiskiem głoszonym przez  sceptyków (-> sceptycyzm), którego każdemu zdaniu (twierdzeniu) można przeciwstawić zdanie sprzeczne (zarazem „równie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNATURALIZM

  ANTYNATURALIZM (gr. anti = przeciw + łac. naturalis = przyrodzony i naturalny) Termin wprowadzony z inspiracji Poppera, oznaczający kierunek w filozofii nauki. A. wy­kazuje odmienność oraz swoistość epistemologiczną i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych wobec nauk przyrodniczych. Począt­kowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

  ANTROPOMORFIZM (gr. anthropos = człowiek + morphe = kształt) Przypisywanie ludzkich cech (fizy­cznych i umysłowych) żywej bądź martwej przyrodzie, ujmowanej w ca­łości lub (najczęściej) w wybranej sfe­rze. Pojęcie a. funkcjonuje szczegól­nie na gruncie religioznawstwa jako określenie zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOZOFIA

  ANTROPOZOFIA (gr. anthropos = człowiek + sophia = mądrość) Koncepcja filozoficzno-mistyczna stworzona na początku XX w. przez Steinera, będąca odmianą —> teozofii. Termin a. pojawił się po raz pierwszy w pracy Vaughana Anthroposophia magica (1650) na oznaczenie antropocentrycznie zorientowanej filozo­fii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIZM

  ANTROPOLOGIZM (gr. anthro­pos = człowiek + logos = słowo, nauka) Stanowisko filozoficzne, przyznające cechom biologicznym wię­ksze znaczenie w rozwoju człowieka niż jego uwarunkowaniom środowiskowo-historycznym (Feuerbach, Czernyszewski).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

  ANTROPOLOGIA (gr. anthropos = człowiek + logos = słowo, nauka) Na­uka o człowieku składająca się współ­cześnie z trzech, względnie niezależ­nych, dyscyplin naukowych: a. filozo­ficznej, a. fizycznej (zwanej też przy­rodniczą) oraz a. kulturowej. Termin a. wprowadził Hundt (Anthropologium de hominis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /4 318

  praca w formacie txt

Do góry