Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM

  APOSTERIORYZM (łac. a poste­riori = potem, w następstwie) Stano­wisko w teorii poznania, wg którego o prawdziwości wszelkiej naszej wie­dzy przesądza ostatecznie jej bezpo­średnia lub pośrednia zgodność z -> doświadczeniem. A., zwany również metodologicznym —> empiryzmem, jest stanowiskiem przeciwstawnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

  APRIORYZM (łac. a priori = uprze­dnio, z góry, z założenia) Stanowisko w teorii poznania, wg którego o war­tości naszej wiedzy zasadniczo roz­strzygają instancje lub czynniki nie­zależne od —> doświadczenia, np. czy­sto rozumowe lub czysto logiczne. W dotychczasowych dziejach filozofii a. pojawiał się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHE

  ARCHE (gr. arche = początek, two­rzywo, zasada) Termin wprowadzony do rozważań filozoficznych prawdo­podobnie przez Anaksymandra (—> jońska filozofia), oznaczający źródło, początek, pratworzywo, budulec rze­czywistości, ale jednocześnie nie­zmienną zasadę (naturę) istnienia. Wo­kół problemu a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHETYP

  ARCHETYP (gr. archetypon = pier­wowzór, oryginał, prototyp) [1] Pod­stawowy termin psychologii głębi Junga, oznaczający odwieczne struk­tury składające się na tzw. kolektyw­ną nieświadomość człowieka. A. są dwojakiego typu. W aspekcie biologi­cznym wyznaczają potencjalne wzory ludzkich zachowań w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETE

  ARETE (gr. arete = cnota, dzielność etyczna, doskonałość moralna). Odsofistów (-> sofistyka), a zwłaszcza od Sokratesa i szkół przez niego zainspirowanych (—> cynicyzm, -» stoicyzm) przez a. oznacza się sprawność moralną podmiotu (czyli —> cnotę), tj. zdolność i gotowość do realizacji w praktyce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

  APOKATASTAZA (gr. apokatastasis = odnowienie, przywrócenie pierwotnej jedności) Pogląd, sformu­łowany przez —> stoicyzm, obecny także w parsyzmie, u Orygenesa, -> gnostycyzmie chrześcijańskim, rów­nież -> katolicyzmie, zakładający nieuchronność całkowitego zniszcze­nia aktualnej rzeczywistości i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFANTYKA

  APOFANTYKA (gr. apophansis = oświadczenie, zdanie, twierdzenie; apophantikos = twierdzący) W fe­nomenologii: wyodrębniona przez Husserla i pozostająca w ścisłym związku z ontologią formalną (jako „teorią przedmiotu w ogóle") „for­malna teoria znaczeń", zajmująca się analizą istoty zdania, różnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPSYCHOLOGIZM

  ANTYPSYCHOLOGIZM (gr. anti = przeciw + psyche = dusza + logos = nauka) Stanowisko opozycyjne wobec -> psychologizmu, zapocząt­kowane z końcem XIX w., a upow­szechnione w XX w. (m.in. Frege, Husserl i Popper). A. oponuje, przede wszystkim, przeciw utożsamianiu przedmiotu badań teorii poznania, logiki i innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTEZA

  ANTYTEZA (gr. antithesis = prze­ciwstawienie) [1] Twierdzenie przeciwstawiane innemu twierdzeniu; za­przeczenie danej tezy. W filozofii Kan­ta a. jest równie uprawomocniona jak teza (-» antynomia). [2] W —» dialektyce Hegla oraz —> materializmie dialektycznym: drugi etap triadycz-nego procesu (teza - a. -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATIA

  APATIA (gr. apatheia = nieczułość, niewrażliwość, wyzbycie się uczuć) Kategoria oznaczająca wewnętrzny stan człowieka, w którym wyelimino­wana jest emocjonalno-pożądliwa strona ludzkiej egzystencji. Pojęcie rozpowszechnione w starożytnej filo­zofii greckiej (głównie przez —> cynicyzm i -> stoicyzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt

Do góry