Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARGUMENTACJA

  ARGUMENTACJA (łac. argumentatio — dowodzenie, uzasadnienie) Ze­spół czynności lub działań zmierza­jących do wywołania u kogoś - po­przez odwołanie się do pewnych ra­cji, czyli na podstawie -> argumen­tów - przeświadczenia o słuszności jednych stanowisk (poglądów, pos­taw, dążeń lub wyborów), a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD POPULUM

  ARGUMENTUM AD POPULUM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. populus = lud) Sposób przekonywania, mają­cy na celu pozyskanie życzliwości słuchaczy poprzez odwołanie się do ich uczuć, przesądów, poczucia toż­samości, lojalności i innych okoliczności niezwiązanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD AUDITOREM

  ARGUMENTUM AD AUDITOREM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. auditor [-ium] = słuchacz [-e])

  Spo­sób -> argumentacji, polegający na odwołaniu się do słuchaczy w celu pozyskania sobie ich życzliwości lub, co najmniej, wzbudzenia niechęci do stanowiska oponenta. Np. w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM

  ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. verecundia — wstyd, skromność, nieśmiałość; poważanie, szacunek)

  Sposób —> argumentacji polegający na odwoływaniu się do -> autorytetu (osób lub instytucji), którego oponent wprawdzie nie musi uznawać, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD BACULUM

  ARGUMENTUM AD BACULUM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. baculum = laska) Sposób —» argumentacji, wskazujący na przykre konsekwenc­je, których doświadczy oponent, jeśli nie zaniecha swoich poglądów lub praktyk i nie przystanie na nasze żą­dania. Odwołaniem się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD HOMINEM

  ARGUMENTUM AD HOMINEM (łac. argumentum = dowód, racja, znak,  znamię + łac. ad = do + łac. homo - człowiek, ludzie) Dosłownie: argument [apelujący] do człowieka. Spo­sób argumentowania (-> argumentacja)> polegający na odwoływaniu się do racji uznanych wcześniej także oponenta. Najczęściej sprowadza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENT

  ARGUMENT (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię) [1] W lo­gice: a) wyraz lub wyrażenie, z któ­rym, przy pomocy —> funktora, two­rzone są wyrażenia nowe i bardziej złożone. W zależności od tego, czy utworzonym wyrażeniem jest nazwa czy też zdanie, mamy do czynienia z a. nazwowymi bądź z a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETOLOGIA

  ARETOLOGIA (gr. arete = cnota, dzielność + logos = słowo, nauka) Nauka o -> cnotach: dział filozofii Praktycznej (—» etyki), dotyczący różnego rodzaju sprawności i przymio­tów osobistych człowieka (zalet mo­ralnych i intelektualnych).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APORIA

  APORIA (gr. aporia = bezdroże, trudność, kłopot) Rzeczywista lub po­zorna trudność teoretyczna, niemożli­wa do przezwyciężenia przy użyciu tradycyjnie stosowanych środków po­znawczych lub powszechnie uznanych reguł postępowania. Próby rozwią­zania a. prowadzą często do różnych —» paradoksów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYŃSKA FILOZOFIA

  Powstała   w   okresie   kolonialnym (XVI-XVII w.). Początkowo była to filozofia scholastyczna, którą uzupeł­niano, zwłaszcza w XVIII w., elemen­tami nowoczesnej wiedzy. Przykładem może być J.E. del Carmen Pereira, przyjmujący kartezjański sceptycyzm oraz naukę Kopernika i Newtona. Na początku XIX w. w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt

Do góry