Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ATOMIZM

  ATOMIZM (gr. atomos = niepodzielny) [1] A. fizykalny: teoria budowy i struktury rzeczywistości zapocząt­kowana koncepcją Leukipposa i Demokryta, zgodnie z którą kosmos (gr. tosmos = świat, porządek), to dyna­miczny układ -> atomów, pozosta­jących w ciągłych ruchu (w ciągłym "Wirze"). Stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJA

  ASOCJACJA (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) Termin wprowadzony przez Locke'a, na oz­naczenie procesu kojarzenia ze sobą najmniej dwu sposobów aktywności psychicznej (wrażeń, wyobra­żeń, spostrzeżeń, myśli, pragnień). Proces ten zachodzi bez udziału woli, na podstawie zasad a. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

  ASOCJACJONIZM (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) [1] W znaczeniu węższym: kierunek w psy­chologii empirycznej XIX w., wyjaś­niający dynamikę zjawisk psychicz­nych za pomocą praw -> asocjacji. Wg a., życie psychiczne da się spro­wadzić do składników elementar­nych, gdyż złożone zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  ATARAKSJA (gr. ataraksia = spokój, niewzruszalność; a = nie + taraksis = nieład) Określenie stanu psychicznej równowagi, wewnętrz­nego, niezmąconego niczym spokoju ducha. A. była kluczową kategorią wielu stanowisk w etyce starożytnej. Pojawiła się już w koncepcji Demokryta, jako synonim —> eutymii. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEIZM

  ATEIZM (gr. atheos = bezbożny) Zaprzeczenie istnienia Boga bądź odrzucenie wiary religijnej. [1] A. teoretyczny odrzuca wiarę w istnienie Boga jako niezgodną z postulatem i praktyką racjonalnego wyjaśniania świata. Podstawowe racje negacji mniemania o istnieniu Boga, to: a) zbędność hipotezy Boga w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATMAN

  ATMAN (sanskr. atman = tchnienie, dusza, jaźń) Pojęcie występujące w -> indyjskiej filozofii, kluczowe dla —> hinduizmu. Znaczenie wczesne, wedyjskie — dech, tchnienie; później­sze - dusza jako zasada życia lub byt niepodległy powszechnej zmienności (—> sansara), a także osoba jako zasa­da strukturalnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOTELIZM

  Nazwa nurtu fi­lozoficznego inspirowanego pogląda­mi Arystotelesa (384/3-322 r. p.n.e.) Bezpośrednimi intelektualnymi spad­kobiercami Arystotelesa byli: Teofrast i Straton. Po Stratonie a. przeży­wał kryzys, trwający do początku na­szej ery. Wtedy Andronikos z Rodos (I w. p.n.e.) zredagował i wydał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM

  ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. ignorantia = nieznajomość, nieświadomość) -> Argument odwołu­jący się do niewiedzy. Przykład: „Znasz prawa logiki? - To dlaczego utrzymujesz, że to rozumowanie jest poprawne? Podaj niezawodny sche­mat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM

  ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM (łac. argumentum = do­wód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. misericordia = współczucie, litość, miłosierdzie)

  Sposób argumen­towania zmierzający do wywołania u przeciwnika uczuć litości lub współ­czucia. Często stosowany bywa na sali sądowej (przez oskarżonego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD PERSONAM

  ARGUMENTUM AD PERSONAM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. persona = osoba, stan, godność) —» Argument odnoszący się do osoby. Sposób —> argumentacji, polegający na dyskredytowaniu pewnych twier­dzeń (jako np. fałszywych lub niewia­rygodnych) poprzez lekceważenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt

Do góry