Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BÓG

  Najwyższa i zwykle nadziem­ska istota, charakteryzująca się nie­przekraczalnymi przymiotami, będąca głównym przedmiotem kultu w nie­mal wszystkich religiach. Pojęcie B. jest pojęciem centralnym (chociaż róż­nym zakresowo i treściowo) w prze­ważającej większości doktryn religij­nych. W pozbawionych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

  BIOLOGIZM (gr. bios = życie + logos = nauka, słowo) [1] W wąskim znaczeniu: stanowisko sformułowane w XIX w. przez Darwina (-» darwinizm) i Spencera, preferujące biologistyczny punkt widzenia w roz­strzyganiu zagadnień filozoficznych oraz wskazujące, że podstawową za­sadą rozwoju całej przyrody (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIORYZM

  BEHAWIORYZM (ang. behaviourism; behaviour - zachowanie, prowa­dzenie się, postępowanie) Doktryna psychologiczno-filozoficzna sformu­łowana przez J.B. Watsona w 1913 r., jako odpowiedź na kryzys psycholo­gii introspekcyjnej oraz pod wpływem badań eksperymentalnych nad psychi­ką zwierząt (teoria odruchu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIJSKA FILOZOFIA

  BELGIJSKA FILOZOFIA - wiąże swe początki z arystotelizmem awerroistycznym Henryka z Gandawy (ok. 1220-1293) i Sigera z Brabancji (zm. 1282). Siger w dziele O duszy ro­zumnej bronił tezy o wieczności świa­ta, o śmiertelności duszy i o wolności woli. W XVII w. wybitnym filozofem był okazjonalista (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIOŚĆ

  BEZPOŚREDNIOŚĆ (niem. Unmittelbarkeit) [1] W teorii poznania: a) ogół przedmiotów, cech, relacji i stanów rzeczy dostępnych poznaniu bezpośredniemu; b) całość aktualnie doświadczanych bądź przeżywanych treści psychicznych (doznań, przy­pomnień, chęci, uczuć, wyobrażeń, oczekiwań), która przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZZAŁOŻENIOWOŚĆ

  BEZZAŁOŻENIOWOŚĆ (niem. Voraussetzungslosigkeit, ang. assumptionlessness) Dyrektywa ogólnoteoretyczna, teoriopoznawcza i logiczno-metodologiczna, której respek­towanie zapewnić ma pełną obiekty­wność, prawdziwość, bezstronność, uniwersalność i racjonalność osiąga­nych rezultatów poznawczych —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ

  BIERNOŚĆ (łac. passio) [1] W me­tafizyce: doznawanie działania (gr. paschein) - jedna z dziesięciu —> ka­tegorii u Arystotelesa (-» akcydens wynikający z przyjęcia przez byt aktu działania), jako forma orzekania o by­cie odpowiada na pytanie „czego do­znaje". [2] W etyce: pasywność - określenie postawy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWIDJA

  AWIDJA (sanskr. awidja = niewie­dza) W —> indyjskiej filozofii: stan niewłaściwego poznania natury rze­czywistości, implikujący nieznajo­mość drogi wyzwolenia (moksza). Warunkując i podtrzymując błąd poz­nawczy (w ogólności polegający na braniu za niezmienne i darzące szczę­ściem czegoś, co takie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autarkia

   Autarkia (gr. autarkeia = samo­wystarczalność, niezależność) Termin oznaczający w starożytnej etyce stoickiej całkowite uniezależnienie się od świata zewnętrznego, zupełną samowystarczalność jednostki pośród ludzi i rzeczy. Jest to postawa warunkująca (wg np. Sokratesa, cyników i stoików)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTONOMIA

  AUTONOMIA (gr. autonomia = sa­morządność, niezawisłość) [1] W ontologii egzystencjalnej i metafizyce: a. bytowa (albo: bytowa samoistność) - wg Ingardena, cecha charakte­ryzująca przedmioty, które swój fun­dament bytowy mają immanentnie określony, tzn. posiadają go w sobie samych, a nie w czymś innym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt

Do góry