Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BUDDYJSKA FILOZOFIA

  BUDDYJSKA FILOZOFIA - reli­gijna filozofia -» buddyzmu, część buddyjskiej —> soteriologii, opierają­ca się na danych jogicznego doświad­czenia (-> medytacja). Refleksja wy­chodząca od konstatacji wszechzwiązku i niesamoistności zjawisk, już we wczesnej, ustalonej ustnie w III, a spisanej w I w. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDYZM

  BUDDYZM (oryg. sanskr. Dharma = nauka, reguła zbawienia) Religia zainicjowana przez Siddharthę Gautamę zwanego Buddą (Buddha = Zbudzony) w pierwszej połowie V w. p.n.e. na północy Indii, która nad za­biegi wokół Boga (żaden bóg nie ma udziału w ludzkim wysiłku ku ducho­wej emancypacji) przedkłada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKA FILOZOFIA

  BRAZYLIJSKA   FILOZOFIA  - ukształtowała się pod wpływem filo­zofii europejskiej, przede wszystkim portugalskiej. Jej początki sięgają przełomu XVII i XVIII w. Filozo­fowano wówczas w duchu scholasty-cznym.  Egzemplifikuje  to choćby praca M. de Desterro (1652-1706) Filosofia escolastica. Po wygnaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMAN

  BRAHMAN (sanskr. brahman = naj­wyższa istota, absolut) W —> hinduizmie: nieosobowy absolut. Abstrak­cyjny - nirguna brahman transcen-duje wszelkie określenia. Określany - sagana brahman, to immanentna zasada wszechświata. Wg Upaniszad, zrównanie —> atmana z b., poprzez doświadczenie ich tożsamości, ozna­cza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOTECHNIKA

  BIOTECHNIKA (gr. bios = życie + techne = sztuka) W etyce: sztuka życia, umiejętność życia - reguły za­chowania i całokształt zabiegów podejmowanych przez jednostkę w celu zapewnienia jej wszechstronnego rozwoju, zdrowia, bezkonfliktowego współżycia z innymi ludźmi, czy wręcz szczęścia.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYŃSKA FILOZOFIA

   Na­wiązując do tradycji filozofii starogreckiej (-> starożytna filozofia), a zwłaszcza do —> neoplatonizmu, w okresie najwcześniejszym zajmo­wała się polemiką z filozofią „po­gańską" oraz komentowaniem dzieł starożytnych filozofów. Przykładem tego jest Jan Filoponos (VI w.), biskup Aleksandrii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  BŁĄD (gr. pseudos; łac. error) B. ma miejsce, gdy stan rzeczy, o którego istnieniu jesteśmy przekonani, albo w ogóle nie zachodzi, albo przedstawia się inaczej niż go sobie uświadamia­my. Wyróżnia się b. poznawcze i b. pozapoznawcze. Główne odmiany b. poznawczych odpowiadają głównym odmianom ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD NATURALISTYCZNY

  BŁĄD NATURALISTYCZNY (ang. naturalistic fallacy) Pojęcie wprowadzone przez Moore'a {Principia Ethica, 1903) - główna kategoria jego —> metaetyki. Koncepcja b.n. stanowi u Moore'a podstawę swoistej inter­pretacji i podziału historycznie zaist­niałych stanowisk w etyce (na etyki naturalistyczne i metafizyczne)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDY LOGICZNE

   Wynikają z na­ruszenia obowiązujących reguł logicznych. W sensie najszerszym ozna­czają niezgodność z zasadami logiki formalnej, semiotyki, metodologii nauk lub teorii poznania. Z czysto lo­gicznego punktu widzenia wyróżnia się błędy formalne i błędy materialne. Rozróżnia się także błędy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  BIOETYKA (ang. bioethics) Ter­minu b. użył po raz pierwszy Potter w artykule Bioethics: The Science of Sutvival (1970) oraz w książce Bioethics: Bridge to the Future (1971). Scharakteryzował on b. jako nową dziedzinę wiedzy wykorzystującą na­uki biologiczne w celu uzyskania »lepszej jakości życia"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt

Do góry