Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO

  Religia pow­stała z inspiracji Jezusa Chrystusa w gminach żydowskich w Palestynie i diasporze w I w. Wskutek dwóch wielkich (XI i XVI w.) i licznych mniejszych schizmach w łonie Kościoła, wspólnota ideowa ch. ogranicza się do wiary w osobowego Boga w trój­cy jedynego, boskie atrybuty wszech­wiedzy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARPE DIEM

  CARPE DIEM (łac. carpe diem, quam minimum credula postero = chwytaj dzień, weseląc się dziś nie dowierzaj przyszłości) Maksyma Ho­racego z Ody do Leukonoe, będąca symbolem hedonistycznej (-» hedonizm) postawy życiowej, spopu­laryzowanej przez —> cyrenaizm i -> epikureizm. Krótkie życie, dane przez los...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL

  CEL (gr. telos; łac. finis) Najczęściej bywa pojmowany jako: a) pewien obiektywny stan rzeczy, stanowiący zwieńczenie i kres (skutek) uprzednio podjętych działań lub czynności  b) powzięte z góry, subiekty­wne wyobrażenie końcowego efektu pewnych działań (finis in intentione), czasami utożsamiane z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

  CHARAKTER (gr. charakter - pię­tno, cecha) Ogół cech psychicznych danej jednostki, stanowiących pod­stawę jej odróżniania i identyfikacji. Także zespół cech (niekiedy uzupeł­niany zestawieniem postaw, przyzwy­czajeń, przeświadczeń i ideałów) wa­runkujących zachowanie człowieka i podlegających ocenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BYT" a „POWINNOŚĆ"

  Trady­cyjne określenie jednego z najważ­niejszych zagadnień w dwudzie­stowiecznej etyce (ściślej: —> metaetyce), którego przedmiotem jest problem prawomocności przejścia od zdań o faktach (zdań zawierających słowo „jest") do tzw. wypowiedzi po-winnościowych (wypowiedzi zawie­rających słowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKA FILOZOFIA

  BUŁGARSKA FILOZOFIA - zapo­czątkowana została w X w., w dwóch szkołach: przesławskiej i ochrydzkiej. Z pierwszej z nich wyszedł największy przedstawiciel średniowie­cznej b.f. Jan Egzarcha. Zajmował się on zagadnieniami filozofii przyrody i człowieka. Bronił tezy (przeciwsta­wiając się greckim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURYDANIZM

  Szkoła filozoficzna, której główne idee wyznaczyły poglą­dy tzw. paryskich filozofów przy­rody: Jana Buridana (ok. 1300-ok. 1362), Alberta z Saksonii, Mikołaja z Oresme, Marsyliusza z Inghen. B. zmierzał do obalenia tradycyjnej po­zycji metafizyki jako nauki uniwersalnej, wyznaczającej kryteria dla innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYT

  BYT [1] Etymologicznie: jeden z naj­starszych i najbardziej podstawowych terminów filozoficznych, wywodzą­cy się od greckiego wyrazu on (będą­cy), który jest imiesłowem czasu te­raźniejszego czasownika einai (być), użyty zaś w formie rzeczownikowej (to on) znaczy: „to, co jest". Jego łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYTYJSKA FILOZOFIA

  BRYTYJSKA FILOZOFIA - od chwili zaistnienia wyróżnia się dwo­ma trwałymi orientacjami: empiry­czną i analityczną (związaną z nauką) oraz praktyczną (koncentrującą się wokół problematyki moralnej). Pierw­szym oryginalnym myślicielem w b.f-był Jan Szkot Eriugena (ok. 810), który, nawiązując do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZYTWA OCKHAMA

  Obiegowa nazwa sformułowanej przez Ockhama dyrektywy metodologicznej, wg któ­rej „bytów nie należy pomnażać po­nad konieczność" (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). Pierwotnie miała ona raz na zawsze „przeciąć", trwający od stuleci (śred­niowieczny) spór o -> uniwersalia, argumentując na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt

Do góry