Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CREDO, UT INTELLIGAM

  CREDO, UT INTELLIGAM (łac. credo, ut intelligam = wierzę, aby zrozumieć) Zasada sformułowana przez Aureliusza Augustyna, nakazująca najpierw uwierzyć, aby móc poz­nać Boga, choć poznanie Boga leży w zasięgu rozumu. W tym sensie Anzelm z Aosty stwierdzał, że musimy wierzyć w prawdy objawione, zanim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNICYZM

  Postsokratyczna szkoła w starożytnej Grecji, założona przez Antystenesa (ok. 444—ok. 368 p.n.e.), rozwijana przez Diogenesa z Synopy (412-323 p.n.e.) oraz Kratesa z Teb (IV/III w. p.n.e.). Termin „c." wywo­dzi się najprawdopodobniej od naz­wy gimnazjum w Cynosarges, w któ­rym wykładał Antystenes. Niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNOTA

  Dzielność, obyczajność, mo­ralna doskonałość, duchowa niezłomność. Pojęciowy odpowiednik gr. —> arete i łac. virtus (= dzielność, męstwo, obyczajność). [1] W etyce starożytnej Grecji i Rzymu: ideał fizycznej i duchowej tężyzny, przy­równywany zazwyczaj do męstwa bohaterów, szybkości konia i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNOTY KARDYNALNE

  CNOTY KARDYNALNE (łac. car-do = zawias) W tradycji chrześcijańskiej: od czasów Ambrożego cztery podstawowe, tzw. przyrodzo­ne cnoty moralne - roztropność, spra­wiedliwość, męstwo, umiarkowanie. W tym ujęciu, c.k. stanowią „funda­ment" życia moralnego, są „zawiasa­mi" struktury moralnej człowieka, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COGITO, ERGO SUM

  COGITO, ERGO SUM (łac. cogito, ergo sum = myślę, więc jestem) Teza sformułowana przez Descartes'a (—> kartezjanizm), będąca prawdą jasną i wyraźną, tzn. oczywistą (absolutnie pewną). „Odkrycie" przez Descartes'a oczywistości sfery cogito do­prowadziło do przełomu w uprawia­niu filozofii. Sfera...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁO

  CIAŁO [1] W filozofii przyrody: a) c. fizyczne - byt naturalny; to, co może stać się przedmiotem doświad­czenia zmysłowego. Własnością c. jest rozciągłość, tj. długość, szero­kość, głębokość. Istnieje ono w cza­sie, jest bezwładne, stawia opór. Po­szczególne c. graniczą ze sobą, tzn. są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLARA IDEA

  CLARA IDEA (łac. dam idea = jasne pojęcie) Nazwa wprowadzona przez Descartes'a, używana m.in. przez Leibniza w odniesieniu do po­jęcia, poprzez które (w którym) od­różnia się przedmiot tego pojęcia od przedmiotów innych pojęć. Przeci­wieństwem jest —> obscura idea (ciemne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA FILOZOFIA

  Określe­nie odnoszone zwykle do szeregu doktryn chińskiej myśli klasycznej rozwijającej się od VIII do III w. p.n.e.: apogeum w Epoce Walczą­cych Królestw (480-221 p.n.e.), kiedy doszło do utworzenia wielu szkół, które trwale oddziałały na tradycję i kulturę przyszłych Chin. Najważ­niejsze szkoły:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /7 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACKA FILOZOFIA

  CHORWACKA FILOZOFIA - da­tuje swe początki od XII w. Wówczas Hermann z Dalmacji napisał pracę De essentiis poświęconą analizie kate­gorii Arystotelesa. W połowie XV w. pojawiły się w ch.f. wątki renesansu, nie tylko włoskiego, ale i francuskie­go, z otoczenia Jana Gersona walczą­cego o większą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZO­FIA

  Zbiorcza nazwa szeregu filozofii kształtujących się w kręgu doktrynalnego oddziaływania -> chrześcijań­stwa. Zarówno charakter, jak i zakres tego oddziaływania budzą, głównie pośród historyków filozofii, liczne kontrowersje. W toczonym w latach 20. i 30. XX w. sporze o zasadność terminu „ch.f."...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 376

  praca w formacie txt

Do góry