Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DARWINIZM SPOŁECZNY, DARWINIZM SOCJOLOGICZNY. SOCJALDARWINIZM

  DARWINIZM SPOŁECZNY, DARWINIZM SOCJOLOGICZNY. SOCJALDARWINIZM (ang. socid darwinism) Termin użyty po raz pierwszy przez Bagehota {Physics a»Politics, 1873), oznaczający socjologiczną tendencję stosowania podstawy kategorii —> darwinizmu (głównie pojęcia teorii —> walki o byt) do wyjaśniania prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN

  DASEIN (niem. dasein = ten oto byt) Byt empiryczny (konkretny). W -> egzystencjalizmie: „byt, którym je­stem"; -> egzystencja jako istnienie właściwe człowiekowi. Heidegger określał D. jako istniejące w taki sposób, że w jego bycie chodzi mu p sam ten byt.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA FILOZOFIA

  CZESKA FILOZOFIA - istniała już w XIII w., ale szczególnie bujnie zaczęła rozwijać się po założeniu w 1348 r. Uniwersytetu w Pradze. Stąd wywodzili się tacy myśliciele, jak: T. Śtitny (ok. 1333-ok. 1409), uważany za faktycznego twórcę cz.f., który przyczynił się do stworzenia czeskiej terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN

  CZYN (gr. energeia, łac. actus, ang. act, fr. acte, niem. Tat)

  Świadomie podjęte działanie lub zachowanie się człowieka, zmierzające do wywoła­nia, wytworzenia lub przekształcenia jakiegoś stanu rzeczy, stosownie do wcześniej powziętego zamiaru, pla­nu, celu lub intencji. Jego pojęciowy­mi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPISMA FILOZOFICZNE

  CZASOPISMA FILOZOFICZNE - pojawiły się po raz pierwszy w XVIII w., choć materiały filozoficzne zamieszczał już paryski, Journal des savants", ukazujący się od 1665 r Najstarszym cz.f. były najpraw­dopodobniej „Acta Philosophorum", wydawane w Halle w latach 1715--1726. Od 1837 do 1918 r. w Tubingen był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRENAIZM

  CYRENAIZM Postsokratyczna szko­ła założona w 399 r. p.n.e. przez Arystypa z Cyreny (ok. 435-ok. 365 p.n.e.), rozwijana następnie i mody­fikowana m.in. przez Hegezjasza, Teodora Ateistę i Euhemera, ostate­cznie wchłonięta przez —> epikureizm. Pod wpływem Sokratesa cyre-naicy etykę pojmowali jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

  CYWILIZACJA (fr. civilisation\ łac. civilitas = wspólnota ogólnoludz­ka) Termin wprowadzony przez Mi-rabeau (1758), oznaczający początkowo stan prawnego i obyczajowego zorganizowania społeczeństwa, prze­ciwstawianego barbarzyństwu („spo­łeczeństwu nieokrzesanemu"). Współ­cześnie c. oznacza poziom rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS

  CZAS [1] W sensie ontologicznym: miara trwania i zmienności rzeczy, zjawisk, zdarzeń i procesów. Często nazywany jest cz. ilościowym, co oz­nacza, iż jest to cz. linearny, wekto­rowy, jednolity i absolutny, dający się mierzyć przy użyciu określonych (konwencjonalnych) jednostek miary. [2] W sensie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTRADICTIO IN ADIECTO

  CONTRADICTIO IN ADIECTO (łac. contradictio in adiecto — „sprzeczność w przydawce"; contradictio = sprzeczność, adiectivum = przymio­tnik). Wewnętrzna sprzeczność wyrażenią językowego, zbudowanego z (co najmniej) dwu prostych wyrażeń składowych, które pozostają wzglę­dem siebie w takim stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CREDO, QUIA ABSURDUM

  CREDO, QUIA ABSURDUM (łac. credo, quia absurdum = wierzę, ponieważ jest to absurdalne) Maksy­ma przypisywana Tertulianowi, czo­łowemu przedstawicielowi apologetyki chrześcijańskiej. Stanowi ona kwintesencję stanowiska Tertuliana, dążącego do wykazania wyższości prawd objawionych (prawd wiary) nad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt

Do góry